Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věra Nosková: PROMĚNY. Diskuse k překladatelským problémům


Program SILE Kohoutovice – listopad 2014 (19.11.2014):
Věra Nosková: PROMĚNY. Diskuse k překladatelským problémům
Níže předkládám několik vět z knihy „Proměny“ V. Noskové k přemýšlení o překladu, resp. k překladu těm, kdo se o překlad pokusí. O výsledcích potom v listopadu budeme společně dis-kutovat a hledat optimální verzi překladu.
K překladu navrhuji věty:
1. Aby se člověk zorientoval a v rámci sešněrovaných možností slušně žil, musí se pídit po pravdě.
1a Por ke la homo orientiĝu, estas necese kadre de malfacilaj eblecoj por bone vivi, serĉi ve-ron.
1b Por orientiĝi kaj dece vivi enkadre de reduktitaj ebloj necesas persisti en serĉado de vero.
1c Por ke homo orientiĝu kaj enkadre de kunlaĉitaj ebloj honeste vivu, li devas esplorserĉi la veron.
1d Por ke homo orientiĝu, kaj kadre de la tre limigitaj reĝim-eblecoj vivu dece, li aŭ ŝi (ŝli, oni) devas insisti/klopodi por lerni la veron.

1e Por ke la homo en limigitaj vivkondiĉoj orientiĝu, estas necese, ke oni konscie serĉu la ve-ron.
2. Krámuju v paměti a promítám si pod čelem klíčové věty, děje, zlomy, staré spánkové sny a výživné denní snění, babičkovský nábytek a skoupé světlo doupěte, zakletý život s krokodýlem.
2a En mia memoro mi cerbumas kaj serĉas en kapo gravajn frazojn, procedojn, rompaĵojn, malnovajn dormajn sonĝojn kaj vivtenajn tagojn, avinjan meblaron kaj ŝparlumon de ka-vaĵo, eksorĉan vivon kun krokodilo.
2b Mi butikumas en la memoro kaj projekcias sub la frunto la ŝlosilajn farojn, eventojn, turno-punktojn, malnovajn dormosonĝojn kaj nutran tagan sonĝadon, avinecan meblaron kaj mo-des-tan lumon de hejmaĉo, fisorĉitan vivon kun krokodilo.
2c Mi traserĉas mian memoron kaj subfronte al mi projekcias ŝlosilajn sentencojn, okazojn, rompojn, malnovajn dormajn sonĝojn kaj nutran tagan revadon, avineskan meblaron kaj troŝpareman lumon de trogloditejo, ensorĉitan vivon kun krokodilo.
2d Mi faras reordigon en mia memoro kaj projektas sub mia frunto (aŭ: en mia menso) ŝlosilajn frazojn, procedojn, proced-rompojn, malnovajn dormo-sonĝojn kaj satigajn tago-sonĝojn, meblojn hereditajn de la avino kaj malabundan/malfortan lumon de mia loĝ-nesto/ter-nesto/trogloditejo, ensorĉitan vivon kun (la) krokodilo.
2e Mi ordofaras en la memoro kaj sub la frunto mi projekcias la bazajn frazojn, okazaĵojn, fa-lojn, malnovajn noktajn sonĝojn kaj la tagan nutran revadon, la avinecan meblaron kaj ŝparan lumon de la loĝkavo, la ekzorcitan vivon kun krokodilo.

3. Výtah jezdí nahoru dolů, skřípe, vrže, je z toho přenášení metráků lidí a tašek na zhrou-cení, studentky se hlásí na vrátnici jedna po druhé, a já si je odškrtávám.
3a Lifto veturas supren, malsupren, knaras, knarsonigas, de tio estas transporto de kelkaj centmetroj da homoj kaj mansakoj por kolapso, studentinoj aliĝas sin en akceptejo unu post du kaj mi ilin forstrekas.
3b La lifto veturas supren malsupren, knaras kaj ĝemas, proksima al kolapso pro transportado de kvintaloj da homoj kaj mansakoj, la studentinoj anoncas sin ĉe la pordistino unu post la alia kaj mi faras signojn ĉe iliaj nomoj.
3c Lifto iradas supre-suben, knaras, grincas, estante de tiu transportado de centkilogramoj de homoj kaj mansakoj antaŭ kolapso, studentinoj en pordistejo prezentas sin unu post alia kaj mi signas ilin per hoketoj.
3d La lifto iras supren kaj malsupren, grincas, knaras, ĝi statas por kolapsi pro la transportado de hom-kvintaloj kaj de de aĉetsakoj, studentinoj anoncas sin en la receptejo unu post la alia, kaj mi forstrekas ilin en la listo.
3e Lifto veturas supren malsupren, grincas, knaras, pro tiu transportado de centkilogramoj da homoj kaj vojaĝsakoj ĝi estas proksima al kolapso. Studentinoj en la pordistejoi unu post la alia prezentiĝas kaj mi ilin streke registras.


4. „Hele, klidně si skoč vobejít ty pokoje, já ti to tu pohlídám. Potřebuju si stejnak eště něco vyřídit,“ a udělala velitelské gesto vodprejskni.
4a „Hola, trankvile iru kontroli la ĉambrojn, mi ĉi tie gardos. Mi bezonas ankoraŭ ion pritrakti“ Kaj montris ordonan geston – foriru.
4b „Hej, trankvile foriĝu por inspekti la ĉambrojn, mi gardos ĉi tie anstataŭ vi,. Cetere, mi an-koraŭ bezonas ion aranĝi,“ kaj ŝi faris komandan geston ekspedu vin for.
4c „Vidu, vi trankvile rapidu sinsekve viziti tiujn ĉambrojn, mi ĉi tie gardos tion anstataŭ vi. Mi tamen bezonas ion prizorgi,“ kaj ŝi faris komandantan geston forbalau vin.
4d „Nu, trankvile inspektu la ĉambrojn, dum mi gardos la lokon ĉi tie. Mi ja ĉiukaze bezonas ion solvi,“ kaj ŝi faris komand(ant)an geston por: for-iraĉu!
4e Hele, senĝene iru inspekti la ĉambrojn, mi ĉi tie prigardos viaĵojn. Cetere, mi nun bezonas ankoraŭ ion prizorgi,“ kaj komande gestis fortiriĝu.

5. Před desátou dorazily prochladlé studentky v lehkých sukýnkách a tenkých punčochá-čích, ale nazuté do kozaček a navlečené do rukavic a čepic, taneční střevíčky si nesly v taškách.
5a Antaŭ deka horo alvenis malvarmiĝintaj studentinoj en fadendikaj jupetoj kaj same faden-dikaj ŝtrumpkalsonetoj, sed surmetitaj en tibibotoj kaj surmetitaj en gantoj kaj ĉapoj, la dan-cŝuojn ili portis en mansakoj.
5b Antaŭ la deka finfine alvenis la malvarmumiĝintaj studentinoj en leĝeraj jupoj kaj maldikaj ŝtrumpkalsonoj, sed ŝuitaj en modaj tibibotoj kaj ekipitaj per gantoj kaj ĉapoj, la ŝuojn por dancado ili portis en mansakoj.
5c Antaŭ la deka horo alvenis tramalvarmigitaj studentinoj vestitaj en nevarmigaj jupetoj kaj maldikaj ŝtrumpkalsonoj, sed kun siaj piedoj vestigitaj en tibibotoj, gantitaj sin kaj ĉapegitaj, ili portis siajn dancajn ŝuetojn en siaj mansakoj.
5d Antaŭ la dudek dua horo alvenis malvarmigitaj studentinoj en leĝeraj jupoj kaj maldikaj ŝtrumpkalsonoj, sed enŝuigitaj en siajn altajn botojn kaj enigitaj en gantojn kaj ĉapelojn, la danc-ŝuojn ili (neologismo: iŝi) portis en siaj sakoj.
5e Antaŭ la deka alvenis pro frisko sin skuantaj studentinoj en leĝeraj jupetoj kaj subtilaj ŝtrumpkalsonetoj, sed vestitaj en tibibotoj, gantoj kaj ĉapoj, la dancŝuetojn ili portis en la mansakoj.

6. Bledá barva smrtonosné houby, vůně a pachy dívčích pokojů, těžké sklo půllitrů rozzáře-né našlehaným zlatem na stole zauzené hospody, kolébání šípkově červené tramvaje za svítání… těsné sousoší milenců pod secesním lustrem.
6a Pala koloro de pereiga fungo, odoroj kaj malodoroj de knabinaj ĉambroj, peza vitro de du-onlitroj lumigitaj per ŝaŭmigita oro sur tablo de fumiĝinta gastejo, balancado de ruĝberakoloraj tramoj dum tagiĝo… tuŝapuda statuaro de amantoj sub secesa lustro.
6b Pala koloro de mortoporta fungo, aromoj kaj odoroj de knabinaj ĉambroj, peza vitro de du-onlitraj kruĉoj radianta per ŝaŭmanta oro sur tablo de fumumita gastejo, balancado de rozofrukte ruĝa tramo dum tagiĝo… kunpremita statuaro de geamantoj sub novarta lustro.
6c Pala koloro de pereiga fungo, bonodoroj kaj odoroj de knabinaj ĉambroj, peza glaso de du-onlitraj bierujoj briligita per kirlita oro sur tablo de fumumita gastejo, balancado de kanisroze ruĝa tramo krepuske… tuŝproksima statuaro de geamantoj sub secesia lustro.
6d Pala koloro de mortiga fungo, odoroj kaj malodoroj de knabinaj ĉambroj, peza vitro de (duon-litraj) bier-glasoj lumigita de kirlita/ŝaŭmigita oro sur la tablo de fumita drinkejo, ba-lancado de rozber-kolore ruĝa tramo dum tagiĝado… skulptaĵo de strikte proksimaj gea-mantoj sub secesia/nov-arta lustro.
6e Pala koloro de mortoporta fungo, odoroj de knabinaj ĉambroj, sur la tablo de per fumo sa-turita gastejo vekas atenton peza vitro de bierglasoj radiantaj per ŝaŭmanta oro, balancado de roze ruĝa tramo en matena tagiĝo… statuaro de tuŝproksimaj geamantoj sub la secesia lustro.

7. Urousaná adventní obloha, šedivá jako staré škrpály, na Škroupově náměstí, kam jsem doběhla na poslední chvíli, se tísní pár stovek lidí na povolené (!) demonstraci.
7a Rosmalsekigita adventa firmamento, griza kiel malnovaj ŝuaĉoj, sur la Ŝkroupa placo, kien mi alkuris en lasta momento, trapuŝas kiel centoj da homoj en permesita (!) demonstracio.
7b Roson ŝvitanta adventa firmamento, grizega kiel rubaj botaĉoj, en la placo de Škroup, kiun mi kuratingis lastmomente, densas kelkcent homoj post permesita (!) demonstracio.

7c Rosmalsekigita adventa firmamento, griza kiel malnovaj botaĉoj, en Placo de Škroup, kien mi alkuris en lasta momento, kelke da centoj da homoj premitaj sin en permesita (!) mani-festacio.
7d Pluvema kaj malpura Adventa ĉielo/firmamento, griza kiel malnovaj ŝuaĉoj, sur la Placo de Škroup, kien mi alkuris en la lasta momento, kunpuŝiĝas kelkcent homoj en permesita (jes!) politika manifestracio.
7e La roshumida adventa ĉielo, griza kiel malnovaj botaĉoj, sur la placo Škroup, kien mi alku-ris en la lasta momento, premas sin kelkaj centoj da homoj partoprenataj permesitan (!) demonstracion.

8. Na závěr věta z Lidových novin (9.8.2014): Rozlišit výpůjčku od zápůjčky je pro mnohé stejný oříšek jako rozlišit ledovku od náledí a námrazy či záplavu od povodně. (A co je „půjčka“?)
8a Kaj fine unu frazo el gazeto „Lidové noviny“ – Popolgazeto (9.8.201). Diferencigi elprun-taĵon kaj pruntedonon estas por multaj divenaĵo, kiel diferencigi glatison de frostkrusto aŭ inundo de superakviĝo. (Kaj kio estas prunto)
8b Antaŭ fino ankoraŭ frazo el Popola Gazeto (Lidové noviny,9.8.2014): Distingi prunteprenon disde pruntedono estas por multaj sama kaprompilo kiel distingi glacikruston disde glatgla-cio kaj prujno aŭ superakvon disde inundo. (Kaj kio estas „prunto“?)
8c Konklude sentenco el Lidové noviny (Popola ĵurnalo) (9.8.2014): Diferencigi pruntoprenon de pruntedono signifas por multaj la sama nukso kun dura ŝelo kiel diferencigi glacikruston de glatiso kaj frostkrusto aŭ inundon de superakvo. (Kaj kio estas „prunto“?)
8d Kaj fine unu frazo el Lidové noviny (la 9-an de aŭgusto 2014): Distingi inter prunto-preno kaj prunto-dono estas pormultaj homoj la sama defio/tradukmalfacilaĵo, kiel distingi inter pluv-glatiso kaj ter-glatiso, aŭ inter inundo/super/akvo kaj diluvo/superakvego (la diluvo laŭ Biblio de globaj dimensioj). (Kaj kio estas la „prunto“?)
8e Diferencigi prunton disde pruntedono estas por pluraj homoj la sama enigmo kiel distingi glatison disde glacitego kaj frostokrusto, aŭ superakvon disde inundo. (Kaj kio estas „prun-to“?)

Brno 2014-11-19 Předkládá Jan Werner
Komentoj – hodnocení použitých slov, upozornění na chyby
La 1-a frazo:
■ sešněrovné možnosti: malfacilaj, reduktitaj, kunlaĉitaj, limigitaj ebloj – ano; použitý výraz EBLECO je nesprávný, nejde o vlastnost něčeho!
■ pídit se: serĉi, persisti en seĉado, esplorserĉi, konscie serĉi – ano; „insisti/klopodi por lerni“ nevyhovuje významu v dané větě, nejde tam o «lernado», nýbrž o «serĉado», mimoto předlož-ka por je v tomto překladu nevhodná.
■ V překladu 1a je nesprávný slovosled; sprábně: …orientiĝu kadre de malfacilaj ebloj, estas necese serĉi veron.
La 2-a frazo:
■ krámovat: traserĉ(ad)i, reordigi, ordofari – ano; cerbumi – poněkud vybočuje; butikumi (podle M. Malovce) je běhat po obchodech, nehodí se.
■ zlomy: z použitých překladů se nehodí jen (2a) «rompaĵoj» předevšim kvůli příponě -aĵ, zlomy v životě jsou uduálosti, epizody, pády mající charakter události, děje, nikoliv „konkrétnosti“; za nejpříhodnější považuji: faloj (2e).
■ babičkovský nábytek není nábytek od babičky (2a,d), nýbrž nábytek éry babiček: avineca, (podmíněně) avineska, je však novotvarem moderním, zatímco máme vyjádřit staromódnost.
■ doupě: hejmaĉo, trogloditejo, loĝnesto, loĝkavo – ano; kavaĵo je příliš surové, připomíná díru v zemi nebo ve skalách.
■ zakletý život: skrytý význam si představuji spíše pohádkově jako zakletí zaklínadlem (zaklína-čem), s použitím slovesa «ekzorci». Sloveso «sorĉi» je spíše pozitivní: okouzlit, očarovat, viz PIV, 1. význam „…pomocí nadpřirozených sil“, 2. okouzlit něčím krásným. Ani „fisorĉita“ není ideální.

La 3-a frazo:
■ skřípat, vrzat: knaras, ĝemas, grincas – ano; knarsonigas je nevhodné pro příponu -ig, která sloveso zpřechodňuje, to však musí zůstat nepřechodné (výtah skřípe, vrže sám, nikoliv skřípe někoho!)
■ metráky lidí a tašek: Metrák je „cent kilogramoj“ nebo „kvintalo“. Vyjádření „kelkaj centmetroj“ je chybné.
■ taška, s kterou dívky přijížděly od rodičů, není mansako (= kabelka), podmíněně možné je aĉetsako (= nákupní tašk), vhodné je vojaĝsako (= cestovní taška).
■ (studentky) jedna po druhé – „unu post du“ rozhodně ne!, ve vyjádření „unu post la alia“ musí být člen „la“.
■ odškrtávám si je – vyjádření „mi forstrekas“ není vhodné kvůli předponě „for“ (= pryč), možné je: „fari signon“, „signi per hoketo“, za nejvhodnější považuji: streke registri/noti.
La 4-a frazo:
■ Hele – zvolací Hola a Hej se mi nelíbí. Jako možné shkedávám: Nu, Vidu. Pozoruhodné je užití české částice Hele. Snad by se dala považovat i za citoslovce, a citoslovce (interjekcio) by se mohlo z češtiny asimilovat do esperanta bez větší změny, jen pravopisně. Kromě toho „hela“ jako přídavné jméno ve významu „jasný“ ve tvaru „Hele“ znamená „jasně“ a významem odpo-vídá danému kontextu, je zde použitelné; (Jasně, klidně si skoč…). Poznámka z PAG: Cito-slovce slouží pro přivolání, odehnání, vybídnutí k činu a pro vyjádření pociutu. Hele dle mého soudu vybízí k pozornosti (druh činu).
■ (Hovorové) skočit vobejít – v každém překladu je osobité vyjádření, za vhodné považuji: trankvile iru kontroli; senĝene iru inspekti, ostatní vyjádření jsou možná, i když slova foriĝu, ra-pidu se významem poněkud odchylují.
■ …gesto vodprejskni! – „foriru!“ je emočně slabé. Ostatní jsou možné varianty, (foriraĉu! bez spojovníku).
La 5-a frazo:
■ prochladlý – možný překlad: malvarmiĝintaj (studentinoj), předpona tra- už není nutná, i tak jde o slovo příliš dlouhé. Zda místo připony -iĝ užít -ig, bychom mohli diskutovat, já dávám přednost -iĝ, studentky samy si prochladnutí způsobily. Tvar malvarmumiĝintaj je významem nesprávný, malvarmumi = nachladit se, nikoliv prochladnout. Literárně zajímavým vyjádřením se mi zdá: „pro frisko sin skuantaj…“, kde friska = chladivý, osvěžující; v danou chvíli mladist-vého veselí se sice třásly chladem, ale nepociťovaly to jako zlo.
■ punčocháče – ano, v jednotném čísle ŝtrumpkalsoneto, ve slovníku K. Krafta je chybně tvar pomnožného čísla ŝtrumpkalsonetoj.
■ lehká (sukénka) – přednost dejme tvaru „leĝera jupeto“.
■ tenký – nejlépe subtila, méně vhodně maldika, fadendika ne!
■ nazuté do kozaček – tibibotoj pro kozačky je možný tvar, avšak rozhodně ne „studentinoj surmetitaj en tibibotoj, surmetitaj byly kozačky, nikoliv studentky! Podobně gantoj a ĉapoj! Také tvar vestigitaj en tibibotoj je nesprávný, vždyť slovesto VESTI (kovri per vesto) je přechodné: vesti sin, vesti al si piedojn. Tvar ŝuitaj (en tibibotoj) ve slovnících není (vesti ŝuojn), dle mého soudu je tvar možný: tak jako je vesto – vestita homo, stejně tak musí platit ŝuo – ŝuita homo.
La 6-a frazo:
■ smrtonosná (houba) – mortoporta, mortiga, pereiga fungo.
■ vůně a pachy – oba významy se skrývají ve slově odoroj, který nevyjadřuje libost ani nelibost. Rozlišení je nutno vyjádřit například předponami bon/ nebo fi/. Výraz MALodoro je nesrozumi-telný, nelze ho definovat; co je opakem pachu? Aromo lze pouzít jako bonodoro.
■ našlehané (zlato) – kirlita je gastronomický výraz, lépe se zde uplatní ŝaŭmigita nebo prostě ŝaŭmanta (pěnící) zlato. Briligita ne, i když se zlato leštit může, pěna však nikoliv.
■ zauzená (hospoda) – sloveso fumi je přechodné (fumi cigaredon) i nepřechodné (forno fumas), hospoda však nemůže být fumita, v přeneseném významu může být fumumita jako maso, mů-že být fumiĝinta od cigaretového kouře, nejpřesněji vystihuje stav kuřácké hospody vyjádření „per fumo saturita“ (cigaretový kouř je vstřebán vší hmotou prostoru).
■ těsné sousoší milenců – jde o beletristické vyjádření, sousoší není těsné, nýbrž sepětí milen-ců, proto nikoliv tuŝapuda, tuŝproksima statuaro, kunpremita statuaro. Vhodné vyjádření: sta-tuaro de tuŝproksimaj (strikte proksimaj) geamantoj.

■ secesní (lustr) – termín pro secesi v esperantu není, či nebyl, asi v roce 2010 členové mezinárosní skupiny KONSTRU-FORUMO přijala název secesio, proto: secesia lustro.
La 7-a frazo:
■ urousaná (obloha) – rosmalsekigita je těžkopádné, postačuje rosmalseka nebo roshumida. Roson ŝvitanta nepovažuji za vhodné, jde spíše o kondenzaci, nikoliv o výron vlhkosti zevnitř. Pluvema by obrazně bylo možné, to „malpura“ se mi zdá nepatřičné, snad jen polétavý prach, v současnosti hojný, by mohl vyjadřovat „malpurecon“.
■ staré škrpály – všechny překlady jsou vyhovující.
■ Škroupovo náměstí – podle mne je správné: La placo Škroup. Předložka genitivu „de“ by zde byla slavismem. Vložím sem jazykový koutek, který jsem v roce 2007 napsal pro AEH a jejich časopis INFORMILO:
Nomo de institucio kun persona nomo
Jméno osoby se dává do názvu veřejné instituce zpravidla tehdy, má-li určitá osoba k dané instituci přímý vztah vyjadřovaný úctou, někdy jde o projev obecné úcty k osobě, jejíž jméno se vkládá do názvu. Příklady: Masarykova univezita, Mahenova knihovna.
Je známo, že čeští esperantisté názvy toho druhu překládají genitivní vazbou, pomocí předložky de: Uni-versitato de Masaryk atp. Nepokládám to však za správné, protože osoby uvedené v názvu nejsou vlastníky instituce. Předložka de se klade před jméno vlastníka (NPIV 6 – posedanto; NPIV 5 – apar-teneco). Podobně chybný je zvyk Rusů překládat do esperanta slovo „imieni“ vazbou „je la nomo“, např. podle slovníku Bokareva: závod imieni Kirova – uzino (je la nomo de) Kirov. V polštině se vysky-tuje slovo „imienia“: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza – Universitato (je la nomo de) Adam Mickiewicz. Jde o slavismy nevhodné pro užití v esperantu.
Obecně jde o názvy organizací, institucí, také ulic a náměstí, v nichž je třeba osobní jméno vážené osoby z oblasti kultury, vědy, politiky či historie vyjádřit jednodušeji. Podle evropského, snad i světového úzu je vhodné osobní jméno vložit do názvu instituce bez předložkové vazby: Universitato Masaryk, Universitato Adam Mickiewicz, Uzino Kirov. Podobně u místopisných názvů: strato S. K. Neumann(a), placo Johann Mendel (v takových případech doporučuji v turistických průvodcích uvádět českou po-dobu názvu, a to z orientačních důvodu: placo Mendlovo náměstí). Z ročenky UEA uvádím: Fondaĵo Grabowski, Akademio Comenius.
Také je možné jméno osoby spojit s názvem instituce do složeného slova se spojovníkem: Masaryk-Universitato, Mahen-Biblioteko. V ročence UEA je název: Fritz-Hüser-Instituto. Občas se vyskytne způsob méně obvyklý, avšak přijatelný: Societo „Zamenhof“, Biblioteko „Hector Hodler“.
■ tísní se pár stovek lidí – trapuŝas kiel… je významem chybné; densas je teoreticky správné, avšak nezvyklé (verbalizace adjektiva!), správněji: densiĝas; homoj premitaj sin je gramaticky nesprávné, mohlo by být: sin premantaj…; kunpuŝiĝas neodpopvídá kontextu (významu); nej-jednodušší a správné je: kelkcent homoj premas sin.
La 8-a frazo:
■ výpůjčka a zápůjčka – sloveso PRUNTI má dva významy, půjčku poskytnout i půjčku si vzít. Aby nedocházelo k omylu, používají se složená slova: pro význam půjčit někomu něco PRUNTEDONI a pro vypůjčit si PRUNTEPRENI. Od těchto sloves můžeme jednoduše odvodit pod-statná jména výše uvedená.
■ oříšek (jako problém k řešení) – v esperantu nelze použít (zatím) „nukso“ pro význam „hádanka“ atp. Musíme se proto spokojit s vyjádřeními: enigmo, malfacila tasko, kaprompa problemo atp. Překlad tradukmalfacilaĵo je nesprávný, protože nejde o překlad, nýbrž o rozlišení pro lai-ka. Obrat „nukso kun dura ŝelo“ by mohl být pro důvtipného člověka srozumitelný. Podle PIV by se dal použít tvar divenaĵo (= Io, kion oni devas diveni), je to však nepřesné, protože takto definované divenaĵo je divenotaĵo, divenaĵo bych viděl spíše jako výsledek řešení.
■ ledovka, náledí, námraza – pro tyto pojmy esperanto nemá jasně definované názvy, a to ani v publikaci Meteologia terminaro od Maurice Lewina z roku 1961. Ve slovnících je chaos: M. Malovec v esp.-čes. slovníku uvedl glatiso = náledí, K. Kraft ve slovníku čes.-esp. má pro nále-dí glatiso a glatglacio. Pro námrazu mají oba autoři podobný termín: M. M.: frostkrusto, glaci-krusto = námraza, K.K.: frostkrusto. Ledovku neuvádějí. Ve slovníku PIV je termín glatiso defi-nován jako: Maldika, tre glitiga tavolo de glacio, formiĝinta sur tereno, vojo ktp. pro densiĝo de nebulo, neĝopluvo kc. – což je definice zcela nepřesná! České názvosloví však uvedené pojmy přesně rozlišuje: LEDOVKA: hladká, průhledná a homogenní vrstva ledu, vznikající, když mrznoucí déšť nebo mrholení dopadá na zem nebo jiný povrch. K jevu dochází, když se ve výšce nachází teplý czduch a z něj dopadá déšť na povrch s teplotou pod 0 °C. (To byl nedávný případ v ČR.) – NÁLEDÍ: meteorologický jev, při kterém zemský povrch pokryje ledová vrstva vytvořená z vody, která se předtím na povrchgu nacházela. Náledí vzniká tehdy, pokud teplota zemského povrchu klesne pod bod mrazu. Původ náledí je nejen z předchozích srážek, ale i částečně nebo úplně roztálého sněhu. – NÁMRAZA: atmosférický jev, který se projevuje vznikem ledových krystalů na povrchu objektů působením těchto vlivů: mrznutím drobných kapének vzdušné vlhkosti (mraků, mlhy) při jejich styku s povrchem země a objektů o teplotě 0 °C a nižší. JINOVATKA (krystalická námraza, esp. název: prujno) je krystalický ledo-vý potah pevných povrchů vznikající desublimací zejména při mlze a slabém větru za teplot nižších než -8 °C. Za současný ubohý stav esperantského názvosloví nesou vinu esperantisté obecně, zvláště pak instituce jako UEA, Akademie esperanta a všechny odborné organizace esperantistů. Ani v současnosti nejeví snahu se terminologií seriózně zabývat.
■ záplava a povodeň – V překladech se vyskytují názvy: inundo, superakviĝo, superakvo, su-perakvego, diluvo. Konzultací v české literatuře jsem zjistil: POVODEŇ: přechodné stoupnutí hladiny vody ve vodním toku nad úroveň břehu, způsobené náhlým zvětšením průtoku vody, např. z dešťů, tání sněhu nebo zmenšením průtočnosti koryta. ZÁPLAVA: zatopení pozemku při vystoupení vody z břehu toku za povodně. Může nastat vlivem přívalových dešťů nebo rych-lého tání sněhu; také protržením hráze vodní nádrže apod.Nastává též při vystoupení podzem-ní vody nad povrch. Z uvedených definic vyplývá, že povodeň může být i záplavou, a také, že některé záplavy nejsou povodní, např. výše zmíněná záplava způsobená protržením hráze nebo zvýšením hla-diny podzemní vody nad terén. Esperantský termín pro povodeň je INUNDO. Pro záplavu by mohl být použit výraz SUPER-AKVO, SUPERAKVEGO a odvozené tvary SUPERAKVIGO, SUPERAKVIĜO.
Brno, 2014-12-09 Jan Werner

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

polk m

(polk, 5. 5. 2021 23:25)

LEGU MIAN ATESTON.


Mi nomiĝas Valeria Marco, antaŭ 6 monatoj de mia komerca kolapso, mi ne havis esperon revivigi mian kompanion. Mi provis pruntepreni monon de banko sed mi ne havis sufiĉe da mono sur mia kreditkarto kaj neniujn havaĵojn kiel garantiojn por akiri prunton, tiam mia intima amikino Camila Diego prezentis min al vera pruntedonanto interrete nomata ADAMS PHLIP, kiu administras direktoro de humanitara COVID-19 en Italio. donis al mi prunton de 160.000 € sen aktivaĵoj kiel garantiaĵon aŭ kreditkarton, sed ŝi donis ĝin al mi fidinde. Do mi diris al miaj amikoj al mi mem, kial mi estis egoisma, do mi decidis dividi ĉi tiun informon kun ĉiuj. Se vi bezonas prunton de fidinda pruntedonanto, kontaktu ADAMS PHLIP per ŝia WhatsApp: +393511910241 kaj retpoŝto: covid19@washtransfer.com aŭ covidrelief403@gmail.com, www.washtransfer.com

suntrustfinancialhome@gmail.com

(Mr William Rogers , 26. 4. 2021 8:06)

Petu urĝan prunton sen bankotransigaj kotizoj aŭ registraj kotizoj.

Ni estas registritaj privataj pruntedonantoj, konektitaj al Sun Trust-banko situanta en Unuiĝinta ŝtato, ni estas 100% legitimaj kaj honestaj, ni donas pruntojn kun tre malalta intereza procento 2% sen registraj aŭ bankaj translokaj kotizoj por pli da informoj aŭ peto. retpoŝti {suntrustfinancialhome@gmail.com} WhatsApp-numero +1 (929) 245‑6161

PRONTAJ SERVOJ DISPONIBLE INKLUDAS:
* Komercaj Pruntoj.
* Personaj Pruntoj.
* Komercaj Pruntoj.
* Investaj Pruntoj.
* Evoluaj Pruntoj.
* Akiraj Pruntoj.
* Konstruaj pruntoj.
* Komercaj Pruntoj Kaj Multaj Pli: Por pliaj informoj kaj peto retpoŝtu nin ĉe (suntrustfinancialhome@gmail.com) Whatsapp + 1 (929) 245‑6161

Rychlá a spolehlivá nabídka půjček.

(DEMEL KRÁL, 16. 4. 2021 0:06)

Zajistíme pro vás spotřebitelský úvěr od 50 000 do 45 000 000 Kč. Po několika hodinách online prozkoumáme vaši žádost a okamžitě vyplatíme peníze na váš účet. možnost předčasného splacení. Splatnost 6 - 360 měsíců. Pro zaměstnance, důchodce, podnikatele, klienty po platební neschopnosti. Každý může od nás získat půjčku. {demelkralpujcky.cz@gmail.com}
Reprezentativní příklad: 50 000 Kč / splatnost 60 měsíců / splátka 876,39 Kč / celková výplata 52 583,27 Kč.
V takovém případě stačí kopie OP a dva poslední výplatní listy.
Další informace získáte na: {demelkralpujcky.cz@gmail.com}.

BEST OFFER BG/SBLC FOR LEASE OR SALE

(John Tim, 9. 1. 2021 1:20)

We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. DARREN C CHENG
Email: Darrencraig002@gmail.com
skype : keatcheng2@gmail.com

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

Complete contact information:
What exactly do you need?
How long do you need it for?
Are you a principal borrower or a broker?

Contact me for more details.

Whatsapp: +19733700521

Loan Offer

(Mary , 15. 2. 2016 22:34)

Saluton, mi estas Mrs Mary Granda, privata prunto pruntedoninto kiu vivigas tempo ŝancon pruntoj. Ĉu vi bezonas prunto urĝe pagi viajn ŝuldojn aŭ vi bezonas prunto por plibonigi vian negocon? Vi estis malakceptita de bankoj kaj aliaj financaj institucioj? Vi bezonas consolidación prunto aŭ hipotekon? serĉanta pli ĉar ni estas ĉi tie por fari cxiujn viajn financajn problemojn aĵo de la estinteco. Ni pruntedoni monon al individuoj en bezono de financa helpo, kiuj havas malbona kredito aŭ bezonas monon por pagi fakturojn, investi en negoco kun rapideco de 2%. Mi volas uzi ĉi tiu duona por informi vin ke ni provizas fidindan kaj profitanto asistado kaj pretos proponi prunton. Do kontaktu nin hodiaŭ retpoŝte ĉe:
(loancompany9090@gmail.com)

Re:mobilfunding1999@gmail.com

(Pan Paskah , 16. 3. 2017 16:19)

Bonan tagon,

Ni estas Leĝa Kaj bonfama mono Lender. Ni pruntedoni monon al individuoj en bezono de financa helpo, ni donas prunton al homoj kiuj havas malbona kredito aŭ bezonas monon por pagi fakturojn, investi en negoco. Ĉu vi estas serĉanta prunton? vi ne zorgi, ĉar vi estas en la ĝusta loko i proponas prunton al malalta interezo de 2% do se vi estas en bezono de prunto i deziras vin nur kontakti min tra ĉi retpoŝto Adreso mobilfunding1999@gmail.com

Prunto apliko INFORMO bezonis:

1) Plena Nomoj: ............
2) sekso: .................
3) Aĝo: ........................
4) Lando .................
5) Telefona Nombro: ........
6) Okupo: ..............
7) Ĉiumonata enspezo: ......
8) Prunto Kvanto Needed: .....
9) Prunto Daŭro: ...............
10) Celo de Prunto: ...........
 
Plej amike

Re:

(Susan Benson, 16. 7. 2019 18:56)

Saluton Sinjoroj kaj Sinjoroj, Bonvenon al Sunshine Financial Group; Ĉu vi urĝe bezonas prunton? Ĉu vi serĉas tujan prunton por ĉiuj viaj financaj bezonoj? Sunshine Financial Group solvos ĉiujn viajn financajn zorgojn. Ĉu vi planas aĉeti novan domon aŭ aŭton aŭ komenci novan komercon? Ho jes, ni povas helpi vin pri tio. Nun vi ne devas fini viajn planojn, ĉar vi havas malmultan monon.

Ĉefaj Avantaĝoj;

- Apliki ian ajn kaj ie ajn.
- Ricevu kontanta mono en malpli ol 24 horoj
- Pruntedonu de € 2000 ĝis € 20 Miliono
- Neniuj kaŝaj akuzoj.
- Malalta intereza normo de 3%
- Vi Havas la Eblon Elekti la Datenon de Repagado, ĉu ĉiusemajne, ĉiumonate aŭ jare por daŭro de 1-30 jaroj.
- Ni ofertas ambaŭ certigitajn kaj nesekurajn pruntojn

Kontaktu Nin nun per nia retpoŝta adreso: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

Sunshine Financial Group Inc estas la filio de unu el la plej fortaj grupoj en Eŭropo kaj mondo kun granda kapitalo. Sunshine Financial Group Inc daŭrigas strategion esti ĉeestanta kie kreskado troviĝas, konektante klientojn al la eblecoj, kiujn ĝi generas, helpante entreprenojn kreski, ekonomioj prosperi kaj individuoj realigi siajn ambiciojn.

Niaj kreditoj celas individuojn el ĉiuj agadaj sektoroj, ĉu vi estas funkciulo de la publika aŭ privata sektoro, mem-dungitaj individuoj, metiistoj, komercistoj, vi praktikas en iu ajn agado, vi estas bonvena, Nia celo estas kontribui. por plibonigi vian vivmedion kaj realigi viajn projektojn por subteni ĉiun honestan personon en malfacila situacio.

Se vi bezonas urĝan prunton en 24 horoj, bonvolu skribi al la retpoŝto sube por pliaj informoj
Retpoŝto: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
Retpoŝto: (sunshine_fginc@outlook.com)
WhatsApp: 00447903159998

BEST OFFER BG/SBLC FOR LEASE OR SALE

(John Tim, 9. 1. 2021 1:16)

We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. DARREN C CHENG
Email: Darrencraig002@gmail.com
skype : keatcheng2@gmail.com

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

Complete contact information:
What exactly do you need?
How long do you need it for?
Are you a principal borrower or a broker?

Contact me for more details.

Whatsapp: +19733700521

Ora oportuneco akiri malaltan intereson malaltan

(Avlin, 6. 1. 2021 19:46)

Feliĉan Novjaron,

Mi ŝatus dividi la historion pri kiel mi ricevis prunton por pliigi mian malsanan entreprenon, antaŭ kelkaj monatoj mia kompanio vere luktis kaj mi bezonis urĝan financadon por pliigi mian kompanion, la intereso pri bankaj pruntoj estis tro alta, do mi decidis provu privatan pruntedonan kompanion, ekkonis Lee Finance Inc per televida reklamvideo kaj kontaktu ilin por prunto post plenumado de ĉiuj postuloj kaj devoj mia prunto de $ 175.000 estis kreditita al mia banka konto ene de 72 horoj.

Jen la kontakta retpoŝto de la kompanio: info.leefinance@gmail.com kaj whatsapp +393 51 007 9758 vi povas kontakti ilin por via prunto.

Plej amike
Alvin

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000

(vanek, 5. 11. 2020 14:19)

Nabízíme výhodné půjčky pro podnikatele i začínající, kteří chtějí začít podnikat a chybí jim prostředky, potřebují překlenout momentální nedostatek financí, uhradit dlužné faktury, vyplatit exekuce. Půjčky jsou poskytovány až do výše 20.000.000,- Kč Splátky si můžete rozvrhnout dle potřeby od několika měsíců až na 20 let. Zajištění půjčky je vhodnou nemovitosti, nebytovým prostorem, bytem i družstevním, chatou, pozemky. Vše vyřídíte z domova. Neplatíte žádné poplatky předem Působíme po celé České republice.E-mailem: vanekzdenek12@gmail.com

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(vanek, 5. 11. 2020 14:18)

Nabízíme výhodné půjčky pro podnikatele i začínající, kteří chtějí začít podnikat a chybí jim prostředky, potřebují překlenout momentální nedostatek financí, uhradit dlužné faktury, vyplatit exekuce. Půjčky jsou poskytovány až do výše 20.000.000,- Kč Splátky si můžete rozvrhnout dle potřeby od několika měsíců až na 20 let. Zajištění půjčky je vhodnou nemovitosti, nebytovým prostorem, bytem i družstevním, chatou, pozemky. Vše vyřídíte z domova. Neplatíte žádné poplatky předem Působíme po celé České republice.E-mailem: vanekzdenek12@gmail.com

Jonh

(Isimbe , 14. 8. 2020 0:02)
Hi everyone. I saw comments from people who already got their loan from challot and then I decided to apply under their recommendations and just few hours ago I confirmed in my own personal bank account a total amount of $30,000 which I requested for. This is really a great news and I am advising everyone who needs real loan to apply through their email (challotloan@gmail.com) I am happy now that i have gotten the loan I requested

iiuminatiworld521@gmail.com

(mr john, 6. 7. 2020 12:18)

LLUMINATI *
*عضوية
نموذج الطلب *
* نموذج طلب للاهتمام
كانديديت *
نحن نرحب بكم في المتنورين العظيم (الولايات المتحدة، كاليفورنيا)
في جميع أنحاء العالم باعتبارها واحدة من عضو محظوظ كنت في ضوء و
أيضا في المكان المناسب المتنورين هو المكان الذي المشاهير،
رجال الأعمال والنساء وأيضا البشر القادمة تأتي
معا لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، المتنورين يمنحك
والثروة والشهرة أكثر شعبية المتنورين هو العالم أعظم
المجتمع لقد عززت في جميع أنحاء العالم انكم مدعوون الى
عظيم المتنورين نريد منك أن تعرف أن المتنورين ليس مكانا
حيث يتم تقاسم الدم نحن نحب بعضنا البعض ومرة كنت
جعل عضوا وسوف تصبح واحدة منا دعونا سرنا يكون
في داخلك ولنا فقط. لبدء بعد بدء سوف تكون
عرضت $ 900،000.00 دولار أمريكي لبدء الأعمال التجارية الخاصة بك من
هناك شهرة سوف يصاب لك، وسوف تكون تعرف في جميع أنحاء العالم
وسوف تكون مناسبة لمصافحة الرجال العظيمين و
بما في ذلك المحافظات والرؤساء بما في ذلك الدولية
والموسيقيين وكرة القدم وغيرهم من الناس ذات الصلة الدنيوية المعروفة
ولكن قبل بدء يبدأ يطلب منك لملء
نموذج العضوية أدناه
*الاسم الكامل:
* نيك نيم (إف ثير إس):
*تاريخ الولادة:
*بلد:
*مكان الإقامة:
* رقم الجوال النشط:
*احتلال:
*الحالة الاجتماعية:
* صورة لك:
* قواعد إلوميناتي و أواث *
أجب بنعم أو لا
* يرجى معرفة جيدا أن كنت على استعداد قبل التوقيع على هذا
قسم الثروة.
* لقد وافقت وتتخذ ذهني للانضمام إلى المتنورين؟
إجابة.........
* سألتزم بقواعد وقانون المتنورين؟
إجابة...........
* أنا لن يعرض أي من السر، عندما أصبح عضوا؟
*إجابة........
* سأخدم و طاعة المتنورين الكبير طالما رغباتي
مضمون؟
*إجابة..........
ملاحظة: كان عضوا في المتنورين النظام لا نشارك الدم البشري
وسوف يستغرق سوى خطوات قليلة لك إذا كنت يمكن أن توفر شرط
سوف يتم منح رغباتكم. ريجاردز llluminatiworld521@gmail.com

financialmarketservice@gmail.com

(Eliza Rivera, 17. 6. 2020 23:24)

Saluton; Mi estas Eliza Rivera, mi estas pruntoficisto kaj mi reprezentas Financan Merkatan Servon. Ĉu vi bezonas financan subtenon pro iuj kialoj? Se via respondo estas jes, bonvolu kontakti mian firmaon hodiaŭ por pli da detaloj pri mia pruntprogramo; kontaktu nin per retpoŝto
(financa varmarko@gmail.com).

Vi eble demandas, kial ni? Nun mi bezonas, ke vi sciu, ke Nia Interreta Ĉefurbo-programo similas al ĉio alia. Jen nur iomete da diferenco de nia programo pri kapital-laboroj.

-LEKTURA PROCESO DE APLIKADO
-FINDAJ TANTA AS AS 24 HOROJ
-SURI ĜI 500.000 €
-AUTOMATAJ PAGOJ-NE KOLARAJ NUN-KAJ - KAJ MULTAJ GRAVAJ, NENI ŜANĜIS KARLOJ
-KAJ BONAJ NOVAJ ESTAS DISPONI LA ​​PANDEMIKON NIA FASTA SERVA PRO-OFERTA ESTILO.


Ni komprenas, ke neatenditaj financaj eventoj okazas, kaj ni estas ĉi tie por helpi.
Ĉu vi volas solidigi ŝuldon, pagi neatenditajn medicinajn elspezojn, komenci komercon aŭ nur volas iri en familian ferion, kiaj ajn estas viaj kialoj, ni komprenas.

Nia celo ĉe Serva Financa Merkato estas provizi aliron al personaj pruntoj, komerca prunto kaj hipoteka prunto je atingeblaj interezokvotoj de 2%, ĝustatempe,
Kontaktu nin hodiaŭ por kompletaj detaloj per
Retpoŝtofinancialmarkservice@gmail.com

Sincere...

Become rich ,famous and powerful

(Szandor Lavey, 4. 6. 2020 10:11)

Hello, Do you want to join the illuminati and be rich ,famous and powerful? for the rest of your life ? Benefits given to new member who join the illuminati Brotherhood!!!
into your bank account $50,000,000USD ......
Weekly salary $600,000USD .........
A car value at $400.000USD.......
Award contract worth $200,000,000USD.......
A House in any country of your own choice. And a free visa to your dream country.Total lifestyle changes?? if you are interested, WhatsApp Via: +2348147226753 ,OR Email us on: illuminatitemle666@gmail.com , so we can begin the joining process!!!

Loan

(1stms.creditunion@gmail.com, 8. 4. 2020 23:57)

Hallo allerseits, ich habe Kommentare von Personen gesehen, die bereits einen Kredit von (Credit Union Adviser) erhalten haben, und dann habe ich mich entschlossen, nach deren Empfehlungen zu fragen, die ich auf meinem persönlichen Bankkonto für insgesamt 50.000 € bestätigt habe, die ich vor Stunden angefordert habe. Dies sind wirklich großartige Neuigkeiten und raten jedem, der ein echtes Darlehen benötigt, um sich per E-Mail zu bewerben (1stms.creditunion@gmail.com). Ich bin froh, dass ich den Kredit bekommen kann, den ich beantragt habe. Bitte teile deine Hilfe mit Freunden.

Anonco! Anonco! Anonco!

(TRUSTFUNDS HACKERS , 20. 3. 2020 16:52)

Anonco! Anonco! Anonco!
Saluton al ĉiuj, mi volas prezenti al vi novan manieron gajni rapidan monon. Ĉu vi aŭdis pri translokaj hakoj-transdono de okcidenta unio? Ĉi tio estas 100% legitima, ke ni hakistoj ne petas kotizojn kiel translokigo, registrado, asekuro, subskribo de dokumento, kion vi nur devas fari estas elekti kiom vi volas kaj scii la prezon pagi bone. Malsupre estas la listoj de prezoj por translokigo de hakoj
350 €. por 6000 €
500 € por 10.000 €
800 € por 15.000 €
€ 1,000 por 20.000 €
1.500 € por 30.000 €
2.100 € por 45.000 €
3.000 € por 60.000 €
4.500 € por 80.000 €
6.000 € por 100.000 € [maksimume]
Por pliaj informoj aŭ peti retpoŝton al ni ĉe (trustfundshackers@gmail.com) sed antaŭ ol sendi al ni retpoŝton, elektu la sumon kiun vi volas kaj sciu la prezon. Certigu ke vi seriozas antaŭ ol vi kontaktu nin danke.

APLIKU POR URGENTA PRO Hodiaŭ 2%.

(SUN TRUST, 20. 3. 2020 16:41)

APLIKU POR URGENTA PRO Hodiaŭ 2%.

Ni estas internaciaj pruntedonantoj, ni estas komplete registritaj kaj atestitaj. Ni ne postulas kotizojn kiel ekzemple transdono kaj registra kotizoj, ni estas 100% laŭleĝaj kaj honestaj. Ni donas pruntojn per tre malalta intereza procento 2% Kontakti Nin hodiaŭ per retpoŝto suntrustfinancialhome@gmail.com

PRI SERVOJ DISPONABLE KLU:
* Komercaj Pruntoj.
* Personaj Pruntoj.
* Komercaj Pruntoj.
* Investaj Pruntoj.
* Disvolvaj Pruntoj.
* Akiraj Pruntoj.
* Konstruaj pruntoj.
Kaj multaj pli: Por pliaj informoj kaj peti retpoŝton al ni ĉe (suntrustfinancialhome@gmail.com)

johnwilliamsj687@gmail.com

(John Williams, 2. 3. 2020 14:28)

Do you need a quick long or short term loan with a relatively low interest
rate as low as 2%? We offer business loan, personal loan, home loan,auto
loan, student loan, debt consolidation loan e.t.c. no matter your credit
score. We are guaranteed in giving out financial services to our numerous
clients all over world. With our flexible lending packages, loans can be
processed and transferred to the borrower within the shortest time
possible, contact our specialist for advice and finance planning. If you
need a quick loan contact us at: email : johnwilliamsj687@gmail.com

call or add us on what's app +1 979-773-8662

gwilliams18443@gmail.com

(George Williams, 2. 3. 2020 14:28)

Are You Financially down? Grab this life time financial loan offer and give
your business, education, homes and construction a lift. $10,000.00 to
$50,000,000.00 with a maximum of 50 years at 3.0%. Contact us with the
information below so that we can proceed.. Contact us today at:https
1. Full Names:______
2. Contact Address:__________
3.Country __________
4. Loan Amount Needed:_________
5. Duration of the loan: _________
6. Direct telephone number:________
7. Purpose of the Loan:________
8.Age.__________________
9.Sex.__________________
10.Occupation.___________
11.Monthly Income._________

Regards,

George Williams

CONTACT US WITH THIS EMAIL: gwilliams18443@gmail.com


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »