Jdi na obsah Jdi na menu
 


Springboard to Languages - Odrazový můstek k učení se jazykům

Springboard

330px-diving-1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springboard… to Languages

an innovative introduction to language learning for KS1 and KS2

 

 

Supporting language learning . For schools . For teachers . Language learning . Springboard . Rationale . Talks and Library packs . Esperanto – what’s that?

Z droj http://www.springboard2languages.org/

Springboard to Languages

Springboard to Languages is currently taught in several primary schools. The evaluation of our pilot programme will be available shortly. Anyone interested, please get in touch.

Why Esperanto?

Esperanto is constructed in such a way that a short study of the language can raise children’s awareness of how language works. The strategy and benefits of this approach are summarised on the page Springboard: a supporting language learning.

 

Odrazový můstek k jazykům

Anglická mládež denně vidí a slyší, že "celý svět se učí anglicky". Není proto divné, že většina mládeže jen neochotně tráví svůj čas učením se cizím jazykům. Kromě toho – podle dekretu vydaného britskou vládou – po 14.roku věku již není pro děti povinná výuka cizích jazyků.
 
11-14tiletí žáci se dosud učili povinně alespoň jednomu jazyku Evropské unie. Od února 2007 také tato povinnost skončila, a je podporována výuka "ekonomicky užitečných jazyků" (například arabštině a čínštině). Vláda – aby se zaštítila před kritikou - prohlásila, že od roku 2010 bude pro všechny žáky ve věku 7-11 na základních školách zajištěno právo učit se cizí jazyk.
 
Zavedení nové britské jazykové strategie znamená vážnou výzvu pro velký počet škol, zejména těch, které nemají dostatečný počet kvalifikovaných učitelů. Většina britských učitelů je schopna mluvit cizím jazykem způsobem, který ještě nezapomněla od abiturientských zkoušek. Vznikají problémy. Velká část učitelů složila zkoušky z francouzštiny. Mládež však – pokud se vůbec chce učit – by si dnes však vybrala španělštinu. Chybí dětské učebnice. Ve školách se bude vyučovat určitý jazyk, pokud tam bude takový učitel, který bude schopný ho vyučovat: - takže v jedné škole třeba francouzštinu, v další španělštinu, v další pak němčinu, italštinu…atd. Potom na vyšším stupni, kde se bude vyučovat např. francouzština, všichni ti, kteří se dosud učili jiný jazyk budou v nevýhodě. K tomu je třeba ještě dodat, že vrůstá význačná část žáků v britských školách, jejichž mateřským jazykem není angličtina.
 
Výbor pro výchovu Britské esperantské organizace usoudil, že v této chaotické situaci se nabízí seriozní možnost zavést novou výukovou metodu. Před několika lety tak vznikl projekt "Lingvolanĉilo – odrazový můstek k jazykům" ("Springboard to languages").
 
K mé velké radosti jsem měl možnost seznámit se s paní Angelou Tellierovou, učitelkou jazyků, která je jednou z iniciátorů a realizátorů tohoto projektu. Od ní jsem získal - poprvé v Maďarsku – úplný výukový materiál a metodickou příručku.
 
Základem metody je vzbudit zájem 7-8letých dětí o jazyky výukou esperanta, které má pravidelnou gramatiku, mezinárodní slovní zásobu a fonetický pravopis.
 
Složení výukového materiálu – i z pohledu dětské psychologie – je výborné, umožňuje již od prvních vyučovacích hodin zažívat úspěšné pokroky.
 
Žáci obdrží při prvních hodinách barevné listy a omalovánky. Na ukázku si prohlédněte obsah prvních šesti lekcí:
 • Název první lekce je Barvy. Zde se děti dovědí, že v esperantu všechna přídavná jména končí na "-a" (blua, verda, flava, roza, blanka, griza – modrý –á, -é, zelený –á, -é, žlutý –á, -é atd.), a že sloveso "estas" se nemění v přítomném čase, ani v množném čísle. Dále se zde seznámí s jinou velkou možností esperanta, že s předponou "mal-" je možno vyjádřit opak (granda, malgranda – velký, malý).
 • V druhé lekci se děti naučí názvy některých zvířat (elefanto, rano, kamelo, kato, porko – slon, žába, velbloud, kočka, prase) a číslice od jedné do pěti (unu, du, tri, kvar, kvin) a objeví, že v esperantu koncovka všech podstatných jmen je "-o".
 • V třetí lekci se učí děti počítat do deseti, sčítat a odčítat obvyklým místním způsobem.
 • Ve čtvrté lekci se seznamují se základy geometrických tvarů (kruh, trojúhelník, čtverec) a učí se odpovídat na otázky.
 • V páté lekci se pojednává o částech lidského těla (hlava, krk, uši, oči, nos). Děti se učí podle popisu v esperantu rozeznávat jednotlivá zvířata a podle popisu v esperantu je kreslí.
 • Téma šesté lekce je rodina. Děti samy objevují jakým způsobem mohou koncovkou "-ino" tvořit ženské tvary slov osob a zvířat (patro – patrino, filo – filino, urso – ursino, otec – matka, syn – dcera, medvěd - medvědice)
Ke každé lekci patří jedna krátká písnička v esperantu. Písničky jsou na CD a patří k výukovému materiálu.
V experimentálních třídách zkušení esperantští učitelé se věnují jak žákům, tak jejich učitelům.
Zvláštním zážitkem bylo pro mne čtení metodických sešitů pro rodiče a budoucí učitele.
Záměrem autorů je, aby žáci sami objevovali gramatická pravidla. Esperanto umožňuje rychlý postup, protože tento jazyk nemá gramatické výjimky.
Často je používán humor. Množné číslo v esperantu je označeno koncovkou "-j" (homo – homoj, člověk – lidé). V angličtině v plurálu mouse je mice (ale proč house není hice?); jestliže man je množném čísle men, proč paní není pen?
Autoři hned od začátku upoutávají pozornost na to, jak velkým pomocníkem je esperanto v osvojování slovní zásoby a osvojování gramatiky později vyučovaného dalšího cizího jazyka. Tak například základ slova kato ("kat-) nalezneme ve slovech cat, cath, kot, chat, gato, gatto, katt, kass kaj Katze (kočka). V esperantu se v plurálu shoduje přídavné jméno s podstatným (bonaj homoj – dobří lidé), v angličtině tomu tak není, ale ve francouzštině, španělštině a němčině ano.
Děti se učí hrou, používají nůžky, barevné tužky, lepidlo, přízi, pravítko, různé barevné papíry. Také hodnocení dětí je zajímavé: za dobré výsledky v psaní, čtení, chápání textu a jazykovém projevu dostávají různé samolepky "Saĝa strigo– (Moudrá sova)", které si mohou nalepit do sešitu.
Po roční výuce si děti osvojí tyto gramatické pojmy:
 • Větné tvary, kategorie slov
 • Slovesné časy (minulý, přítomný, budoucí)
 • Rozkazovací způsob
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Akuzativ a jeho funkci
 • Předpony a přípony
 • Stavba věty a pořádek slov ve větě
Žáci jsou schopni se představit, pokládat otázky, formulovat odpovědi, používat slovník, číst a chápat jednoduchý obsah, psát o sobě, zpívat písničky a zahrát scénky.
 
O propedeutické hodnotě esperanta bylo uskutečněno mnoho pedagogických pokusů v 80-90 letech. - Pod záštitou UNESCO bylo experimentální vyučování ruština a esperanta také v Československu, Jugoslávii ... a dalších evropských zemích ...
 

Kdyby děti do konce svého osmého roku zvládly svůj mateřský jazyk – psaní, čtení, vyjadřování a počty a pak se začaly učit esperanto ve svých devíti – deseti – jedenácti letech, mohly by se ve dvanácti až čtrnácti letech začít učit další jeden volně volitelný cizí jazyk, pak by mluvily při abiturientských zkouškách minimálně na střední úrovni – třemi cizími jazyky. Tím by se mohlo ušetřit více než 2000 vyučovacích hodin – to je celý školní rok! Pokud bychom počítali za hodinu 5 €, ušetřilo by se u každého žáka 10.000 €. Ušetřený čas a peníze by se mohly použít na výuku jiných dalších důležitých znalostí a dovedností.

 

Springboard to Languages programme

springboard

Download a document showing the language children learn during the programme, and the language awareness features they encounter.

I-can-do-this.pdf

1-can-do-it.jpg

 

2-can-do-it.jpg

 

Zdroj http://www.springboard2languages.org/wp-content/uploads/2013/03/I-can-do-this.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář