Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propedeutika: ruština pro Brazilce - portugalština pro Rusy

Aktuální lednové číslo magazínu Esperanto Revuo uvádí na straně 19 tento článek:

NOVÁ PROPEDEUTICKÁ VLNA Z RUSKA A BRAZÍLIE

Micheal Čertilov a Irina Gončarova

jen-historia-numero.jpg


Pražský Manifest, který vzbudil veřejný rozruch, je citován v článcích, na přednáškách a v reakcích na desinformace v tisku.

Prosincová zpráva o iniciativě agentury E@I [ečei] pro výuku němčiny, slovenštiny a češtiny prostřednictvím esperanta ukázala cestu. Tato lednové číslo našeho magazínu podává zprávu o společném projektu Informační a vzdělávací ruské společnosti Sunvojo [sunvojo] spolu se Světovou organizací pro rozvoj ekonomiky esperantistů Intraespo [intraespo], který spoluorganizuje distanční kurzy ruského jazyka v esperantu a v budoucnosti portugalského jazyka pro Rusy. Vše je  spojeno v širším projektu pro globální rozvoj nového profesionálního druhu jazykové výuky, jejíž hlavní základna je přijetí esperanta jako propedeutického jazyka. Na druhou stranu, v brazilském kontextu je tato iniciativa spojena s kampaní pro zavedení esperanta jako pracovního jazyka ve velkých a středních podnicích, které plánují podnikat do celého světa.
[hlavně v rámci států BRICS: Brazílie, Rusko, Indie, Čína (China) a Jižní Afrika (South Africa)]

Je důležité poukázat na to, že průběh výuky ruského jazyka v esperantu není určen jen pro Brazilce. Lidé z celého světa se budou moci zapsat a zúčastnit se mezinárodního kurzu, v rámci této průkopnické iniciativy, jejichž příspěvek k praktickému využití esperanta jako propedeutického jazyka pomůže urychlit profesionální aplikaci esperanta.

Praktické informace
První základní kurs ruštiny začne v únoru 2014 a bude trvat dva měsíce. Výuka bude probíhat prostřednictvím semináře na síti (32 hodin). Vyučovat bude ruská esperantistka Irina Gončarova - která profesionálně vyučuje esperanto a ruštinu. Hlavním technikem je Michael Čertilov. Výuka probíhá dvakrát týdně. Studenti obdrží příslušné studijní materiály, budou dělat cvičení, plnit domácí úkoly. V průběhu celého vyučování každý den budou studenti moci konzultovat učitele. Po skončení kurzu studenti-absolventi získají pozvání k účasti prezenčního kurzu pro pokročilé, který se bude konat v srpnu 2014 v Moskvě, v rámci Letního esperantského studia (SES) v Rusku, kde se kurzantům dostane vynikající jazykové praxe. Cena internetového kurzu pro začátečníky za 2-měsíční kurz ruštiny je 70 EUR.

(= přibližně 70 x 25 = 1750 Kč bez dalších nákladů v teple domova)Chcete-li získat podrobnější informace,
vyplňte neprodleně formuláře na
http://bit.ly/18Rp5Tc (redirect) http://www.servocentro.com/

 

 

VIZ TAKÉ:

 

 

dorozumivate-se-posunky.jpg

 

http://www.elingvo.eu/cz/argumentace/


Brazílie, Rusko, Indie a Čína formují blok proti dominanci USA

BRICS - ekonomický a politický protipól USA a EU - Czech Free Press


Pražský manifest, 1996
1. Demokracie. Dorozumívací systém, který poskytuje některým lidem na celý život privilegované postavení, ale od ostatních vyžaduje, aby k získání mezinárodní dorozumívací schopnosti, přitom nižšího stupně, vynaložili mnohaleté úsilí, je hluboce nedemokratický. Ačkoliv esperanto není zcela dokonalé, jako ostatně žádný jazyk, přesto vysoce převyšuje všechny konkurenty podobně usilující o rovnoprávnou celosvětovou komunikaci.

Tvrdíme, že jazyková nerovnost má za následek nerovnost dorozumívání na všech úrovních, včetně úrovně mezinárodní. Jsme hnutím za demokratickou komunikaci.

2. Nadnárodní výchova. Každý etnický jazyk je vázán na určitou kulturu a národnost (nebo více národností). Např. žák, který studuje angličtinu, se učí o kultuře, zeměpisu a politice anglofonních zemí, především o USA a Velké Británii. Žák studující esperanto se učí o světě bez hranic, v němž každá země vystupuje jako něčí domov.

Tvrdíme, že výchova kterýmkoliv etnickým jazykem je vázána na určitý způsob nazírání na svět. My jsme hnutí pro nadnárodní výchovu.

3. Pedagogická efektivita. Jen malé procento těch, kdo studují cizí jazyk, ho doopravdy zvládne. Plné ovládnutí esperanta je možné i samostudiem. Různé studie prokázaly propedeutickou hodnotu esperanta pro výuku dalších jazyků. Esperanto je doporučováno také jako první jazyk v kurzech, protože se jím vytváří základní jazykové povědomí a návyky žáků.

Tvrdíme, že nesnadnost etnických jazyků vždy bude představovat překážku pro mnohé žáky, kterým by však znalost dalšího jazyka prospěla. Jsme hnutím pro účinné jazykové vyučování.

4. Vícejazyčnost. Esperantské společenství je jedním z mála společenství celosvětového dosahu, jehož mluvčí jsou bez výjimky dvou- nebo vícejazyční. Každý příslušník tohoto společenství přijal úkol naučit se alespoň jeden cizí jazyk až na konverzační úroveň. V mnohých případech to vede k lásce a k ovládnutí dalších jazyků a k rozšíření osobního obzoru.

Tvrdíme, že mluvčí všech jazyků, velkých i malých, mají právo získat šanci ovládnout další jazyk na komunikační úrovni. Jsme hnutí, které chce lidem tuto šanci poskytnout.
 
5. Jazyková práva. Nerovnoměrné rozdělení moci mezi jazyky vyvolává u velké části světového obyvatelstva obavy o budoucnost jejich řeči a často je přímo návodem na potlačování některých jazyků. V esperantském společenství se mluvčí jazyků velkých i malých, oficiálních i neoficiálních, setkávají na neutrální půdě díky vstřícné vůli dělat vzájemné kompromisy. Taková rovnováha mezi jazykovými právy a zodpovědností vytváří precedens pro další vývoj a pro nová řešení jazykové nerovnosti a jazykových konfliktů.

Tvrdíme, že obrovské rozdíly v politické síle jazyků podkopávají záruky, vyjádřené v mnoha mezinárodních dokumentech, že se všemi lidmi bude jednáno stejně bez ohledu na jejich jazyk. Jsme hnutí pro jazyková práva.

6. Jazyková různost. Národní vlády mají sklon chápat různost jazyků ve světě jako překážku dorozumívání i rozvoje lidstva. Naproti tomu pro esperantské společenství je jazyková různost trvalým a nepostradatelným zdrojem bohatství. Každý jazyk, stejně jako každý živočišný druh, je hodnotou sám o sobě a zaslouží ochranu a podporu.

Tvrdíme, že politika dorozumívání a rozvoje, pokud není založena na respektování a podpoře všem jazykům, odsuzuje většinu jazyků světa k smrti. Jsme hnutí za jazykovou rozrůzněnost.

7. Lidská emancipace. Každý jazyk osvobozuje a zároveň vězní své mluvčí, protože jim poskytuje možnost dorozumět se navzájem, ale brání komunikaci s ostatním světem. Esperanto, plánované jako univerzální mezinárodní dorozumívací protředek, je jedním z velkých fungujících projektů lidské emancipace - projektem umožnit každému člověku zúčastnit se individuálně celosvětového lidského společenství, s pevnými kořeny ve své místní kultuře a jazykové identitě, které ho však neomezují.

Tvrdíme, že bezvýhradné používání pouze národních jazyků nevyhnutelně staví hráze svobodě sebevyjádření, dorozumění a začlenění se do celosvětového společenství. Jsme hnutí pro lidskou emancipaci.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Pražský_manifest
http://members.chello.cz/malovec/manifest.htm

Pět států tvořících BRICS: Brazílie, Rusko, Indie, Čína (China) a Jižní Afrika (South Africa)

 

brics-1-.png

http://cs.wikipedia.org/wiki/BRICS

 

Výuka cizího jazyka stojí Evropany mnoho peněz a času.

http://www.elingvo.eu/cz/argumentace/ekonomicke/vyuka-ciziho-jazyka-stoji-evropany-mnoho-penez-a-casu..html

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

 

you-do-not-speak.jpg

 

common language elingvo.eu

http://www.youtube.com/watch?hl=cs&gl=CZ&v=vg8l-jyILTM

 

You do not SEE the most of the world.

You do not HEAR the most of the world.

You do not SPEAK to the most of the world.

GLOBAL COMMUNICATION needs a regular, logical, phonetic and VERY EASY language!

Úplná gramatika evropštiny: pouze gramatických 16 pravidel, slovní zásoba mezinárodní

(včetně mnemotechnických pomůcek pro češtinu):

1. člen neurčitý neexistuje. Určitý člen je "la", stejný ve všech případech použití

2. Podstatné jméno má koncovku "-o"; množné číslo "-j"; 4. pád "-n"; ostatní pády pomocí předložek; podstatná jména existují jen v 1. a 4. pádu

3. Jména přídavná končí na "-a"; ostatní tvary jako podle bodu 2.; 2. stupeň "pli", "ol"; 3. stupeň "plej"

4. Číslovky základní (nesklonné): unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil; řadové jako 3.; násobné "-obl-"; zlomky "-on-"; podílné "-op-"; použitelné jako podle bodu 2. a podle bodu 3.

5. Osobní zájmena: mi, vi, li, ŝi, ĝi, si, ni, vi, ili, oni; gramatický rod přirozený; zájmena přivlatňovací jako podle bodu 3.

6. Sloveso: činnosti koncovka "-i";
časy:
přítomný: přítomný čas koncovka "-as" (příčetí: "-ant-" činné, "-at-" trpné)
minulý: co bylo kdys koncovka "-is" (příčetí: "-int-" činné, "-it-" trpné)
budoucí: bude-li cos koncovka "-os"; (příčetí: "-ont-" činné, "-ot-" trpné)
způsoby:
podmiňovací: podmínku zkus koncovku "-us"
neurčitý: způsob neurčitý koncovka "-i"
rozkazovací: způsob rozkazu koncovka "-u"
(slovesa přechodná vyžadují 4. pád u předmětu)

7. Příslovce má koncovku "-e"; stupňování jako podle bodu 3.

8. Všechny předložky vyžadují tvar podle bodu 2. v 1. pádu

9. Pravopis je fonetický (=piš jak slyš, a naopak); žádné výjimky

10. Přízvuk je vždy na předposlední slabice

11. složená slova se tvoří prostým skládáním slovních kmenů, nejdůležitější je na konci

12. ve větě je pouze jeden zápor (a celá věta je záporná); dva zápory vytvoří kladné tvrzení

13. pohyb se naznačí koncovkou "-n" pro 4. pád

14. každá předložka má určitý význam, pouze předložka "je" nemá samostatný význam (neurčitá předložka pro neurčité vztahy)

15. tak zvaná "cizí slova" (prakticky mezinárodní v řadě jiných evropských jazyků)
      se přejímají do esperanta beze změny (pouze dostanou příslušnou gramatickou koncovku)

16. pro účely umělecké (poezie, písně) lze vypustit koncové "o" nebo "a", aby se vytvořily rýmy
      (takto vypuštěná hláska se nahradí apostrofem); příklad: „jen mia vort' dirita en la kort'“


A to je vše, přátelé! Žádné výjimky z pravidel. Absolutně.
Jak tlustá je kniha, která popisuje všechny uvedené gramatické jevy např. o anglické gramatice?
Hodně! Jenom fonologie angličtiny (vědecky popsané jak se co vyslovuje), zlomek lingvistických popisů všech výjimek angličtiny, má více než 600 stránek!
Je to samostatný studijní obor na univerzitách.

Fonologie esperanta: "pravidlo číslo 9: Pravopis je fonetický." (3 slova, 1 stránka)
Naučit se těchto 16 pravidel a natrvalo si je zapamatovat netrvá více než půl hodiny. To zvládne každý skautík během tzv. Kimovy hry. A to zakladatel skautingu Baden-Powel doporučoval.

http://www.rehakovi.cz/Knihy/Skautský_vůdce/B._Stupně_skautské_vyspělosti._Druhotřídní_skaut._Druhotřídní_skaut._Kimova_hra.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kimova_hra

Ve třetím sešitě této série Baden-Powell radil skautům, aby se učili esperanto. Naleznete to na straně 202 originálu knihy « Scouting for boys » http://cs.scoutwiki.org/Skautská_esperantská_liga


Ostatní je už otázka použití mezinárodních slov, která už z velké většiny znáte. Jsou to slova latinská, řecká, anglická a z dalších jazyků, která používá většina evropských jazyků.
Kdo už se nějaký cizí jazyk učil, ocení tuto ekonomii jazykové výuky.

Já jsem začal před maturitou a o prázdninách jsem se zajímal o konverzační kurz pro pokročilé.
Na 10-denním univerzitním kursu Mezinárodní akademie věd v San Marinu (ta má několik oficiálních jednacích jazyků, včetně esperanta) jsem se setkal s italskou profesorkou, ovládající několik světových jazyků, která se první den seznamovala s existencí esperanta, začala si číst 16 pravidel a zúčastňovala se odborných přednášek v esperantu (Italové rozumí na první poslech, tak podobné je esperanto italštině) a ke konci tohoto 10-denního soustředění už plynně konverzovala esperantsky.

Tato propedeutika působí i zpětně ke kvalitnějšímu používání cizích jazyků, které jsme se už naučili (nebo se stále ještě těžkopádně snažíme naučit).
Tak snadné to je!

Slovník cizích slov je vlastně velký esperantsko-český slovník.
Jde pak jen o bezchybnou aplikaci gramatiky. Slovosled je volný, a při dodržení gramatických koncovek (které mají pevný význam absolutně bez výjimek) se vyjadřujete strojově přesně.

V tomto ohledu je tento jazyk podobný programovacímu jazyku - viz Wikipedie: Projekt DLT http://cs.wikipedia.org/wiki/DLT (projekt pro poloautomatické strojové překlady s vysokou přesností překladu mezi evropskými jazyky)Dodatečné vysvětlivky (běžně se vyskytující ve slovnících jako samostatná slova):

Slovní zásoba (příklad odvozování)
patro        otec
patrino      matka
gepatroj    rodiče
bopatro    tchán
bopatrino    tchyně
bogepatroj    tchán a tchyně
patreco       otcovství
patrineco     mateřství
patrujo      vlast
patreto     tatík (malý otec)
paĉjo        tatínek (mazlivé)
panjo        maminka (mazlivé)
prapatro    děda (praotec)

Tedy: s jedním slovním kmenem, např. „patr“
lze systémem předpon a přípon získat okamžitě desítky odvozenin bez pracného učení se desítkám různých slov s různými slovními kmeny.

Předložky (vyjádření gramatických pádů skloňování, samostatná slova)
de         od (2. pád)
al           k  (3. pád)
pri          o  (6. pád)
kun        s  (7. pád)
per        (pomocí čeho, čím; 7. pád)

Předpony:    (prefiksoj, prefixy, jako samostatná slova ve slovníku)
bo-     spřízněnost sňatkem; patro = otec, bopatro = tchán, filo = syn, bofilo = zeť
dis-     rozptýlení; sendi = poslat, dissendi = rozeslat, vojo = cesta, disvojo = rozcestí
ek-    začátek děje, krátkost děje; tremi = chvět se, ektremi = zachvět se, ekplori = rozplakat se
eks-    bývalé postavení; eksprezidento = exprezident, bývalý prezident, eksedzino = bývalá manželka
for-    odstranění; sendi = poslat, forsendi = odeslat, iri = jít, foriri = odejít, flugi = letět, forflugi = odletět
ge-    dvojice, nebo skupina osob obojího pohlaví; gepatroj = rodiče, gelernantoj = žáci a žákyně
mal-    pravý opak; amiko = přítel, malamiko = nepřítel, fermi = zavřít, malfermi = otevřít
mis-    porušení, nedokonalost; kompreno = porozumění, miskompreno = nedorozumění, misaŭdi = přeslechnout
pra-    časová odlehlost; avo = děda, praavo = praděd, arbaro = les, praarbaro = prales, pratempo = pravěk
re-    opakování děje, nebo zpětný pohyb; doni = dát, redoni = vrátit (něco); veni = přijít, reveni = vrátit se


Přípony:  (sufiksoj,sufisy, jako samostatná slova ve slovníku)
-aĉ    zhoršení významu; skribi = psát, skribaĉi = škrábat, skribaĉo = mazanice
-ad     trvání a opakování děje; skribadi = psávat, iradi = chodívat, ripetado = opakování
-aĵ    věc; tolo = plátno, tolaĵo = prádlo, presi = tisknout, presaĵo = tiskopis
-an    člen, obyvatel, stoupenec; klubo = klub, klubano = člen klubu, Prago = Praha, Pragano = Pražan
-ar    soubor, skupina; arbo = strom, arbaro = les, vagono = vagón, vagonaro = vlak, tendo = stan, tendaro = tábor
-ĉj    mužské mazlivé zdrobnění (viz také –et); Jozefo, Joĉjo = Pepíček, patro, paĉjo = tatínek (lze krátit kmen)
-ebl    pasívní možnost; videbla = viditelný (-á, -é), nekredeblas = to je neuvěřitelné, irebla = schůdný
-ec    vlasnost (abstraktní); juna = mladý, juneco = mladost, mládí, frato = bratr, frateco = bratrství
-eg    zvětšení; pordo = dveře, pordego = vrata, ridi = smát se, ridegi = řvát smíchy, grandega = obrovský
-ej    místo, dějiště; lerni = učit se, lernejo = škola, kafo = káva, kafejo = kavárna, bierejo = pivnice
-em    sklon k něčemu; plori = plakat, plorema = plačtivý, batali = bojovat, batalemo = bojechtivost
-end    pasivní nutnost (viz také –ind); legi = číst, legendo = legenda (to co je nutno si přečíst)
-er    část celku; mono = peníze, měna, monero = mince, neĝo = sníh, neĝero = vločka sněhu, ligno = dřevo, lignero = tříska
-estr    představený, vedoucí; labori = pracovat, laborestro = předák, imperio = říše, imperiestro = císař
-et    zdrobnění, zeslabení (viz také mazlivé –ĉj a –nj); rivero = řeka, rivereto = potok, urbeto = městečko
-id    mládě, potomek; bovo = kráva, bovido = tele, bovideto = telátko, reĝo = král, reĝido = kralevic
-ig    učinit někoho, něco nějakým, způsobit, dát udělat; blinda = slepý, blindigi = oslepit, edzigi = oženit někoho (4. pád), edzinigi = vyvdat (např. dceru)
-iĝ    stát se, učinit se nějakým; blindiĝi = oslepit se, edziĝi = oženit se, edziniĝi = vdát se (stát se manželkou)
-il    nástroj, prostředek; plugi = orat, plugilo = pluh, ludi = hrát si, ludilo = hračka, skribilo = písátko
-in    příznak ženského pohlaví; patrino = matka, sportistino = sportovkyně, ministrino = ministryně
-ind    hodný něčeho (viz také –end); laŭdi = chválit, laŭdinda = chválihodný, ridinda = k smíchu, směšný
-ing    dutá nástrčka k držení, násadka; cigaro = doutník, cigaringo = špička na doutník, glavingo = pochva na meč
-ism    hnutí, směr učení, nauka; kapitalismo, socialismo, Kristo = Kristus, Kristano = křesťan, kristanismo = křesťanství
-ist    osoba zabývající se trvale nějakou činností; laboristo = dělník, sportisto = sportovec, rabisto = lupič
-nj    ženské mazlivé zdrobnění (viz také –et); Maria = Marie, Manjo = Mařenka, panjo = maminka (lze krátit kmen)
-uj    schránka; strom; zem národa; mono = peníze, monujo = peněženka; pomujo = jabloň; Francujo (i Francio)
-ul    osoba; juna = mladý, junulo = mladík, bela = krásný (-á), belulo = krasavec, belulino = krasavice, volontulo = dobrovolník
-um    neurčitá přípona (není-li jiná přípona vhodná); plena = plný, plenumi = vyplnit, ventumi = ovívat, cerbumi = "mozkovat" (pohnout mozkem, cosi dělat s myšlením, neurčitý vztah kmene a koncovky)

Slova souvztažná (=korelativa, jako samostatná slova ve slovníku)
uspořádaná v tabulce vám ušetří stovky hodin učení se desítkám užitečných slov
(běžně utopených v hlubinách podrobných slovníků jiných cizích jazyků)

 

korelativa-tabelo.jpg

 


pomůcka - příklady
http://www.literatura.bucek.name/trimesic/04semajn.html

kiu - tiu - neniu
kdo, který - ten, ta, to - nikdo, žádný

kio - tio - nenio
co - to - nic

kia - tia - nenia
jaký - takový - nijaký

kies - ties - nenies
čí, jehož - toho, těch - ničí, nikoho

kie - tie - nenie
kde - tam - nikde

kiam - tiam - neniam
kdy, když - tehdy - nikdy

kiel - tiel - neniel
jak - tak - nijak

kial - tial - nenial
proč - proto - bez důvodu

kiom - tiom - neniom
kolik - tolik - vůbec nic ani trochu
 
(stačí porozumět systému, tabulku si nemusíte memorovat ani "fotit" do paměti jak je nakreslená; nejjednoduší přístup: -O = věc, -U = osoba, -E = místo, -AM = čas...)

 

několik příkladů

Kdo je to? - Kiu estas tiu? - Tiu estas patro. (u = osoba)

Co on je? - Kio li estas? - Li estas piloto de aeroplanoj. Tio. (To je.) (o = věc)

Jaký je otec? - Kia estas patro? - Tia bona. La patro estas bona. (a = vlastnost)

(kde) Kie estas la aŭtobuso numero 119? - (támhle) Tie estas la aŭtobuso. (e = místo)

(kolik) Kiom estas 2 + 2? - Tiom: du plus du egalas kvar. (om = množství; Tolik... rovná se čtyři... náznak jak se dospělo k výsledku Kolik to je)

(kdy) Kiam vi venos? - Mi venos vespere. (večer; příslovce času) Tiam. (Tehdy.)

 

úžasná skládačka, vytiskni si doma na PC, do kapsy, bomba, cool!

http://esperanto.blahus.cz/varbiloj/pakeo-cs.pdf

La PakEo, návod k použití


Tato knížečka má 4 listy:


1. PakEo (Paklík): to, co právě držíš v rukou, a také
to, co ti představuje jazyk esperanto; návod, jak
užívat tuto brožurku (PakEo)


2. Gramatika: celá základní gramatika esperanta na
dvou stránkách o velikosti A4


3. Cvičení: několik cvičení (se správným řešením na
rubu) pro praktické procvičení jazyka


4. Slovníček: obousměrný slovníček se základními
slovíčky pro začátek (rozsáhlejší slovníky si můžeš
pořídit u Českého esperantského svazu, zakoupit
v některých knihkupectvích nebo najít na internetu)

Français

http://esperanto.bretonio.free.fr/dokumentoj/pakeo-fr.pdf

English

http://esperanto.bretonio.free.fr/dokumentoj/pakeo-en.pdf

Pусский

http://esperanto.bretonio.free.fr/dokumentoj/pakeo-ru.pdf

Deutsch

http://esperanto.bretonio.free.fr/dokumentoj/pakeo-de.pdf

Dansk

http://esperanto.bretonio.free.fr/dokumentoj/pakeo_da6.pdf

 

Ukázka Pakeo v češtině
ceske-pakeo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář