Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propedeutika - angličtina kvalitně!

K čemu je nám dobrá propedeutika při učení se cizího jazyka?

Tento článeček nepřinese užitek povrchnímu čtenáři, který nemá čas dočíst jakýkoli text do konce, který "musí oklikat a olajkovat" (must click and Like today) ještě dnes dalších 100 jiných textů, tedy kdo nemáte čas, stejně nebudete číst dál; chytrému napověz...
Latinské přísloví: Dictum sapienti sat (est) – „Moudrému stačí slůvko“, srv. české „Moudrému napověz, hloupého trkni“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení

Propedeutika - o co jde?

Střední zdravotnická škola Chomutov – Wikipedie
... dějepis, ošetřovatelství, cizí jazyk, chemie, fyzika, somatologie, latinský jazyk, ... a výchova ke zdraví, tělesná výchova, klinická propedeutika, první pomoc...

HERMENEUTICKÁ PROPEDEUTIKA - FF UJEP

http://ff.ujep.cz/files/KPF/Studium/skripta/kpf_propedeutika.pdf
Propedeutika postupuje tak, že nejprve uvádí do základní hermeneutické problematiky, hlavních hermeneutických pojmů a prostřednictvím několika krátkých zastávek provádí dějinami hermeneutiky. Poté se obrací ke klíčovým představeitelům hermeneutické filosofie ve 20. století, kteří knám nepřestali mluvit na počátku 21. století. Propedeutika stručně probírá základní otázky hermeneutiky fakticity raného Heideggera a hermenutiku smyslu bytí klíčového Heideggerova díla Bytí a čas (1927)...

LATINA jako mezinárodní jazyk, Věra, Barandovská-Frank, 1995: citace z knihy (není on-line) ...latina vyzrála ke své mezinárodně dorozumívací funkci v různých politických, etnických a geografických podmínkách, prosadila se také v odborných kruzích jako jazyk referenční a terminologický, na území římského impéria se dále stala základem pro románské jazyky...

Latinský jazyk - Články
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/gk/372/LATINSKY-JAZYK.html/
21. 10. 2005 - Latinský jazyk v gymnáziu má být především oborem propedeutickým, tj. oborem, který poskytuje elementární úvod do studia dalších oborů... v nichž má tradičně vysokou autoritu, jako je např. jazykověda, literární věda, historie, filozofie, právo, teologie, výtvarné umění, ale i těch, které lze označit za moderní, např. politologie, sociologie, religionistika a různá mediální studia...

Teologická propedeutika
http://woom.webgarden.cz/rubriky/studijni-materialy-htf/teologicka-propedeutika-a-temata
Teologická propedeutika a témata je povinný úvodní předmět k většině oborů studovaných na HTF...
Studenti se podrobně seznámí se třemi klíčovými texty křesťanské tradice: s Apoštolským krédem (s přihlédnutím k dalším významným krédům raně křesťanské ekumény: Symbolum Romanum, Nikajsko-cařihradské krédo a ke krédům CČSH), s Desaterem a s modlitbou Otče náš. Zároveň těmto textům porozumí jako osnově ke třem teologickým disciplínám: k systematické teologii, ke křesťanské etice a k spirituální teologii...


Národní plán výuky cizích jazyků
Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích jazycích, aby občané dovedli porozumět a komunikovat i v cizích jazycích. Učení se cizím jazykům a jejich používání nám pomáhá být otevřenější k druhým kulturám a názorům...

celý text tady: http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf

Vzdělávání ve školách se dotýká možné výuky jazyků již od předškolního věku formou jazykové propedeutiky...

Předpokládá se zahájení výuky v posledním ročníku předškolního vzdělávání formou jazykové propedeutiky, tzn. poskytnutí příležitosti k nahlédnutí do jiných kultur, jiného vyjadřování a motivování dětí k učení se cizímu jazyku...

1. Cizí jazyky v předškolním vzdělávání
1.4 Zařadit propedeutiku výuky cizích jazyků do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání...

2. Cizí jazyky v základním vzdělávání
2.1 Proškolit vyučující v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k jazykové propedeutice a výuce „napříč předměty 1. stupně“...

7. Výzkum a inovace v cizojazyčném vzdělávání
7.2 Zavést jazykovou propedeutiku do vzdělávacího systému.
Princip programu jazykové propedeutiky spočívá v tom, že žák, dříve než se začne učit tzv. „první cizí jazyk“, rozvíjí schopnost učit se cizímu jazyku a žít v mnohojazyčném a mnohokulturním prostředí. V jazykové propedeutice se žák učí pozorováním různých jazyků, včetně jazyka mateřského, uvažovat o jazyce/jazycích a učit se jazykům, pozitivně přijímat a vnímat odlišnosti v cizích jazycích, získává dovednosti, kterých může využít při učení se konkrétním jazykům, učí se pozitivně využívat poznatky svého okolí s dalšími jazyky a jinými kulturami.
7.3 Vytvořit metodický materiál k zavedení jazykové propedeutiky pro učitele 1. stupně ZŠ a rozeslat ho do každé ZŠ.
7.4 Zařadit metodu výuky cizího jazyka „napříč předměty 1. stupně“ do vzdělávacího systému.
Z empirických studií je známo, že nejlepších výsledků v učení se cizím jazykům je možné dosáhnout při výuce obsahu než jen jazyku jako takovému. Výuka „napříč předměty“ je vedena učitelem 1. stupně a v rámci různých předmětů je do hodiny zařazována vhodným způsobem výuka cizího jazyka v desetiminutových intervalech. Například v matematice se učí žáci v cizím jazyce číslovky, ve výtvarné výchově barvy, v tělesné výchově pokyny apod. Aktivity v cizím jazyce se stávají významnými součástmi vyučovacích jednotek. K probíraným tématům je možné se vracet a dále je rozšiřovat...
7.5 Vytvořit metodický materiál pro uplatnění metody výuky cizích jazyků napříč předměty, zejména pro anglický jazyk a rozeslat ho do každé ZŠ...

Priority jednotlivých aktivit a formy jejich financování
2.1 Proškolit vyučující v rámci DVPP k jazykové propedeutice a výuce "napříč předměty 1. stupně".
7.3 Vytvořit metodický materiál k zavedení jazykové propedeutiky pro učitele 1. stupně ZŠ a rozeslat ho do každé ZŠ.

Cizojazyčná básnička - Jazyková propedeutika
http://propedeutika.vuppraha.cz/2-2.html
Předmět:
Cizí jazyk
Ročník:
2. ročník
Časový nárok:
2 × 45 minut
Pomůcky:
Plakát s básničkou...
Příprava:
Učitel si připraví pětiřádkovou báseň v cizím jazyce (např. v maďarštině – viz příloha č. 1), obrázky ilustrující každý řádek básně, zjednodušený fonetický přepis básně pro každého žáka a plakát s textem básničky.
Popis činnosti:
1. vyučovací hodina Žáci pracují ve skupinách a ve dvojicích. Učitel nejdříve vyzve dvojice žáků, aby napsaly seznam všech jazyků, ve kterých umí pozdravit a ve kterých znají několik slov. Jeden dobrovolník je zaznamenává na tabuli.
Potom učitel ukáže žákům plakát s maďarskou básničkou a požádá je, aby se soustředili na opakování slov v básničce...

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, RANÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU 20. A 21. STOLETÍ, Disertační práce, Brno 2008 Mgr. Petr Najvar
http://is.muni.cz/th/12232/pedf_d/PNdisertace_final.txt
2.2.2.2 Jazyková propedeutika
Jazyková propedeutika představuje alternativní přístup k rané výuce cizím jazykům. V České republice je tento koncept rozvíjen týmy pod vedením doc. Marie Fenclové (dříve PedF UK, nyní FF ZČU) v návaznosti na projekt JANUA LINGUARUM (JA-LING), koordinovaný Evropským centrem pro moderní jazyky ve Štýrském Hradci.
Podpora myšlence jazykové propedeutiky je vedena následující úvahou: Přírodní vědy hrají v kurikulu základní školy jednu ze zásadních rolí. Než však jsou zavedeny předměty jako fyzika nebo i přírodopis, je v prvních třech ročnících základní školy tradičně zaváděn propedeutický předmět, který dětem představuje základní systém věd, případně jejich metodologii, jakýsi "úvod do studia věd", nazývaný prvouka. Matematice zvláštní propedeutický předmět nepředchází; jeho funkci zastávají první měsíce prvního ročníku, kdy si děti formou hry budují intelektové nástroje nezbytné pro pozdější učení se matematice; manipulují s předměty, seskupují je, pracují se skupinami (množinami) předmětů, rozvíjí si prostorovou představivost, budují si pozitivní vztah k matematice. Výuce cizího jazyka ovšem propedeutická příprava v žádné formě nepředchází. Naopak, bez jakékoli systémové provázanosti s výukou mateřského jazyka se žáci bezprostředně pouští do osvojování si slovní zásoby toho kterého cizího jazyka.

Mezi cíle jazykové propedeutiky patří položit pevné základy pro budoucí studium cizích jazyků, napomoci utváření metalingvistických strategií či odbourávat přirozenou nedůvěru k jazykové ,jinakosti` u dětí. Jednou z možných variant implementace jazykové propedeutiky by byl nový předmět, předcházející výuce prvního (nebo druhého) cizího jazyka na základní škole ­ jakási ,,jazyková prvouka" ­ který by žáky uváděl do problematiky studia jazyků,
upozorňoval na příbuznost mezi jazyky, budoval pevné základy budoucí nezbytné plurilingvnosti obyvatel sjednocené Evropy. Jeho cílem by nebylo naučit žáky základní slovní zásobě konkrétního jazyka či příbuzných jazyků, ale spíše poukazovat na mezinárodnost některých slov, učit je využívat příbuznosti mezi jazyky, budovat v nich základní návyky pro komunikaci s cizincem, představovat rozličné grafické systémy používané různými jazyky.
Současný trend prosazovaný Výzkumným ústavem pedagogickým je ovšem jiný.

Jazyková propedeutika se ­ podobně jako angličtina v projektu Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ ­ stává více či méně integrovanou součástí všech předmětů vyučovaných v primárním kurikulu. Učitelé jsou ,proškolováni` tak, aby byli s to vkládat do hodin prvouky či mateřského jazyka krátké aktivity založené na jazykové propedeutice. Odpovědět na otázku, zda zvolený trend splní očekávání do jazykové propedeutiky vkládaná, je výzvou pro český lingvodidaktický výzkum v nejbližší budoucnosti...

Jazykové vzdělávání dětí a mládeže v České republice
http://www.syka.cz/jazykove_vzdelavani.htm
2) V předškolním vzdělávání se předpokládá nepovinná výuka formou jazykové propedeutiky (jde o motivaci dětí k učení jazyků, seznámení se s cizím jazykem a kulturou)...

 

CO JE TO TEDY PROPEDEUTIKA?

LONGMAN Modern English Dictionary: Propaedeutic [proupi:djú:tik] 1. adjectivum Serving as introduction ho higher study, 2. noun A preliminary study [from Greek: to teach beforehand]
PŘEKLAD: Propedeutic 1. přídavné jméno Sloužící jako úvod do vyššího studia, 2. podstatné jméno Předběžné studium [z řečtiny: vyučovat předem]

Plena Ilustrita Vortaro: propedeŭtikoZ [la uzo de Zamenhof] Instruado preparanta al posta ŝtupo aŭ al alia fako de instruado.
PŘEKLAD: Propedeutika je vyučování připravující k pozdějšímu stupni anebo k jinému oboru vyučování.

A nakonec to nejlepší:

Propedeutická hodnota mezinárodního jazyka

AProf. Dr. Helmar G. Frank, 1992

JOV, Jazykově Orientované Vyučování:
Mohli bychom utvořit dvě konkurenční učební skupiny. Jedna skupina se okamžitě začne učit angličtinu (křivka 2). Druhá se ve stejné době neučí ještě angličtinu, ale dostává určitou jazykově orientující výuku a teprve pak se začíná učit angličtinu(křivka 3).

Tehdy má toto přípravné vyučování takový účinek, že pozdější učení se angličtině je snadnější. To znamená, že po určité době skupina využívající jazykově orientujícího vyučování předběhne konkurenční skupinu, která začala bez přípravy (křivka 3 protíná křivku 2). Samozřejmě obě skupiny, z důvodů již dříve vynaložené učební doby, bude stále překonávat své vrstevníky, kteří se učí angličtinu tradičním způsobem (kivka 1). Ale jenom skupina využívající jazykově orientující vyučování, od určité úrovně znalosti angličtiny, ušetří více času, než dříve vynaložila: horizontální rozdíl mezi křivkami 1 a 3 roste (teoreticky neomezeně), rozdíl mezi křivkami 1 a 2 zůstává konstantní...

Zkusili jste si zapamatovat znaky na obrázku 5? To je klasická skautská "Kimova hra" na cvičení paměti: koukejte se 60 sekund (ne víc!) snažte si zapamatovat co na obrázku vidíte, pak zakryjte obrázek (otočte se od obrazovky monitoru) a na papír nakreslete všechny symboly které si pamatujete a ve správném pořadí.

obrázky strana 22-0 (2a) a strana 12-13 (6b)

02a.jpg

pro zvětšení klikněte na obrázek

06b.jpg


ZDVIŽENÝ UKAZOVÁČEK: budeme Evropané druhé kategorie?
http://www.elingvo.eu/cz/argumentace/anglictina/jedno-slovo-desitky-vyznamu...-nevycerpatelny-zdroj-vtipu-....html
I když se angličtina z počátku zdá být snadná, pravý opak je pravdou. Snadné začátky jsou kompenzovány velkou náročností dotáhnout znalost angličtiny na kvalitní úroveň, kdy lze v angličtině účinně vyjednávat, rychle číst, psát, telefonovat...

Tyto a další problémy s angličtinou spojené budou ztěžovat přístup Evropanů i všech dalších obyvatel planety k vzdělání, obchodování, kultuře atd. Porozumění a pokrok bude brzděn. Během času stráveného ostatními Evropany k nekonečnému učení se angličtiny, rodilý anglický mluvčí bude studovat svůj obor. Jelikož dobrá znalost tohoto jazyka je skoro ekvivalentní studiu na vysoké škole, je snadné si uvědomit jakou výhodu poskytuje mateřská angličtina rodilým mluvčím...

Poturčenec horší Turka...
http://www.elingvo.eu/cz/argumentace/anglictina/at-se-praotec-cech-v-hrobe-obraci....html
Málokdo zná dobře problematiku angličtiny, protože jen málokdo se dostane do situace, že tento jazyk velmi dobře zvládne, takové, jaká by byla korunovaná testem kvality mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny. Pro nás ostatní věčné studenty platí zvláštní efekt, který významně angličtinu podporuje. Když po investici tisíců hodin do studia, opakování a znovu učení jsme ještě stále angličtinu nebyli schopni zvládnout, nemůžeme si to přece přiznat! Museli bychom si říct, že jsme neschopní. Je to velmi významný psychologický blok. Takže kvůli množství času a úsilí jsme přirozeně ti nejbouřlivější zastánci angličtiny, kterou pořádně neovládáme a ani nikdy nebudeme. Pěkný paradox i když pochopitelný!...

Domníváte se, že se Číňané naučí anglicky, nebo se my budeme učit čínsky? Odpověď je už dnes jasná. Každý čtvrtý pozemšťan je Číňan! Ve Francii se již čínština učí na gymnáziích...

Dnes již je víc španělsky rodilých mluvčích než anglických...Můj závěr:
Má zkušenost s tím, že když jsem se učil druhý cizí jazyk, šlo mi to mnohem rychleji, než když jsem se učil první cizí jazyk. Jde o to, dosáhnout alespoň dobrého konverzačního stupně. Tehdy jsem si už jasně uvědomoval, i v porovnání s gramatikou mého rodného jazyka, všechny gramatické kategorie. Druhý a třetí cizí jazyk se pak učí mnohem snadněji. Všechny evropské jazyky přejaly velké množství mezinárodních slov a ve způsobu vyjadřování se velice podobají jeden druhému.


Jaký je váš závěr?
Jaké jsou vaše zkušenosti s učením se a s vyučováním druhého a dalšího cizího jazyka? Jak vám pomáhá propedeutika? Můžete se stručně podělit o vaše zkušenosti? (dole pod KOMENTÁŘI)

 


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář