Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible a Modlitba » Kánon

 

Pojem kánon se v biblistice chápe jako rozsah biblických knih v dané Bibli. Ačkoli je Bible z principu jedna, ne všechny církve a náboženské komunity do ní zahrnují tytéž knihy, a proto se biblický kánon liší podle náboženské tradice.

Souvisí to také s výběrem zdrojů k překladu, viz také NIV&KJV (komentář Libora Diviše: Otázka zdrojů)
 

Počet knih kánonu v různých tradicích:

tradice Židovství Protestantství Řím.katolictví Anglikánství
počet knih 24 39+27=66 39+7+27=73 37+27=64

 

tradice Řecké pravoslaví Ruské pravoslaví Etiopské pravoslaví
počet knih 39+12+27=78 39+11+27=77 39+20+27=86

                                        

Nejdelší možný seznam názvů biblických knih (podle všech tradic, s alternativnímy názvy):

Pentateuch:           
Genesis, 1. Mojžíšova           
Exodus, 2. Mojžíšova           
Leviticus, 3. Mojžíšova           
Numeri, 4. Mojžíšova           
Deuteronomium, 5. Mojžíšova           

Historické a naučné:           
Jozue           
Soudců           
Ruth           
1.Samuelova (3. Královská )           
2.Samuelova (4. Královská )           
1. Královská           
2. Královská           
1. Paralipomenon, 1. Letopisů           
2. Paralipomenon, 2. Letopisů           
Ezdráš , 2. Ezdráš           
Nehemjáš           
Ester           
Jób           
Žalmy           
Přísloví           
Ecclesiastes, Kazatel           
Píseň Šalamounova           
Píseň Šalamounova, Kantikum           
Píseň písní
           
Prorocké knihy:           
Izajáš           
Jeremjáš           
Lamentationes, Pláč           
Ezechiel           
Daniel           
Hosea, Ozeáš           
Joel           
Ámos           
Abdijáš           
Jonáš           
Michejáš           
Nahum           
Habakkuk, Abakuk           
Zephaniah, Sofonjáš           
Haggai, Ageus           
Zacharijáš           
Malachiáš           
           
Evangelia:           
Matouš           
Marek           
Lukáš           
Jan           
Skutky apoštolské
           
Pavlovy listy, epištoly:           
Římanům           
1. Korintským           
2. Korintským           
Galatským           
Efezským           
Filipským           
Koloským           
1. Tesalonickým           
2. Tesalonickým           
1. Timoteovi           
2. Timoteovi           
Titovi           
Filemonovi
           
Apoštolské listy, epištoly:           
Židům           
Jakubův           
1. Petrův           
2. Petrův           
1. Janův           
2. Janův           
3. Janův           
Judův           
Apokalypsa, Zjevení Janovo           
           
Deuterokanonické knihy dle katolíků, Apokryfy dle protestantů:           
Tobijáš           
Judit           
1. Makabejských           
2. Makabejských           
Moudrost Šalamounova, Kniha moudrosti           
Sírachovac, Moudrost Sírachovcova, Ecclesiasticus, Moudrost Ježíšova, Syn Sírachovcův
Baruch, Kniha Bárukova, 1. Báruk           
Epištola (list) Jeremiášova, 6. kapitola Báchuch           
Bet           
Daniel, řecké dodatky k Danielovi (174 veršů)           
Zuzana Sus, Příběh Zuzany           
Zuzana Sut           
Bel, Bel a Drak (Had)           
Modlitba Azarjášova (a Píseň tří Židů)           
Píseň (Hymnus) tří mladých můžů, Tři svaté děti, Tři muži v rozpálené peci
Dodatky (Přídavky) k Ester           
Dodatky k Jóbovi           
           
Starozákonní apokryfy, Deuteronické pro řecké pravoslavné:     
Manasseh, Modlitba Menašeho           
3. Makabejských           
4. Makabejských           
Žalm 151 (pův. Hebrejsky, asi 3.st. před Kristem)           
           
Pseudoepigrafy:           
Kniha Jubilejí           
1. Henoch (etiopský)
           
Novozákonní apokryfní knihy:
Josipp, Josef syn Gorionův - historie Židů a jiných národů           
Synody (4 sekce církevního řádu)           
Etiopské knihy Smlouvy (2 sekce)           
Etiopský Klement, List Klementův, Klement Korintským           
           
Etiopská Didaskalia:           
Hexateuch, Proroci zadní, Obecné listy           
Heptateuch, Proroci katolického kánonu           
Knihy Samuelovy, Proroci (Nevíim)           
Knihy Královské, Dvanáct prorockých knih, Hagiografy           
Knihy Paralipomenon, Listy Korintským           
           
Historické knihy protestantského kánonu:           
Listy Tesalonickým           
           
Naučné knihy protestantského kánonu: (poezie, moudrost)           
Listy Timoteovy           
Spisy, Pastýřské listy           
Pět svitků, Petrovy listy           
Proroci přední, Janovy listy           


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biblický_kánon
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Biblicky_kanon.png
http://myty.info/view.php?cisloclanku=2005040004
http://myty.info/storage/canon.pdf

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 19. 1. 2022 18:07)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru