Jdi na obsah Jdi na menu
 


farní kronika Nebušice str.35-40 o 1. světové válce

strana 35 (uprostřed a dole)


Rok 1907


Od 1. března přišel do Nebušic za řídícího učitele p. Ruderik Fiala, správce školy z Černolic u Dobřicho-

vic, jenž působil dříve ve Vokovicích.   ...atd...

První volby dle všeob. hlas. práva


V únoru prohlášeny byly úředně nové volby do říšské rady dle všeob. tajného hlasovacího práva

 

a vykonány byly v Květnu 17. a (23. doplňovací). Poprvé vystoupila Katolická strana se svými kandidáty,

prvořadý(?nečitelné) zednářstvo se židovstvem připravují se provésti poměry francouzké i v Rakousku. Otrávili

nevěreckým tiskem intelligenci i lid obecný a chtějí provésti rozluku církve a státu, rozluku man-

želskou a vyloučiti náboženství ze škol. S tímto heslem šli socialisté a různé menší strany –

 

radikálně pokroková, státoprávní a národně sociální, i agrárníci a pokroková strana bývalých realistů – Masa-

 

rykovců – honit mandáty mezi lidem svedeným. Proto i Katol. strana s heslem proti – varovala lid a doporu-

čovala kandidáty katolické, křesťanské. Postavila skoro ve všech okresích volebních své kandidáty,

kteří při prvé volbě mnozí přišli do užší volby a z těch zvoleni v Čechách: vdp. Dr. Rudolf Hvoský,

kníž. arcib. vikář a farář v Šárce u sv. Matěje, vůdce Katol. strany,  Dr. Jos. Myslivec, konc. prakt. advokátní

Václav Myslivec, redaktor „Čecha“ a „Meče“, Josef Prokop, rolník, František Šabata, rolník, Antonín Šachl,



1908 (část)

Volby do zemského sněmu...

 

Svěcení Kříž. cesty

Dne 8. března, 1. neděli postní byla kanonicky zřízena Křížová cesta ve zdejším chrámu Páně....


 

strana 38


1909 (část)


Svěcení školy na Jenerálce – 23. října 1910... (pozn. JP do roku 2001 základní šloka pro arabské žáky, po 2001 zrušena)


Volby říšské 1911...




strana 39 (část)


R. 1913 byl ve zdejší krajině úrodný, ale těžko se sklidilo pro pršky. Téhože ve farní zahadě zasázeny zákrsky.

R. 1914 postavena péčí dp. provisora Ervína Forejta vúlnice(? nečitelné) a střechy na kostele a faře...



Dne 23. července podána byla Rakousko Uherskem vládě srbské nóta, na kterou vyžádána odpověď do 25. červen-

ce, do 6.h. več. Odpověď dána neuspokojivá, pročež dne  26. července částečná mobilisace a mob. 8. a 9. c a k arm. sboru válečné zprávy.

Ve zdejší osadě vyhlášky vyvolaly velký rozruch i pláč, neboť většiny vojínů ze zdejší osady rozkaz ten se týkal.

Ihned přijeli důstojník muniční kolony 21. děl. zem. diverse opatřiti ubytování pro kolonu1., která v Nebušicích

měla se vystrojiti do boje. Na faře ubytován práporčík O. Vyhnal, studující práv z Kněmostí(? nečitlné). Mužstvo tét ko-

lony bylo řádné, již starší, někteří velmi zbožní. Zdejší chudší ženy pravidelně byly podělovány polévkou

a kvítím obdarovali. Po třech nedělích přijeli tři oddělení mil. trainu as 250 koní. Ve farní budově

ubytováni dva důstojníci: poručíci Schmidt a Vaněk. Vojíni od tohoto trainu oslavili zde narozeniny

J. V. císaře a krále obcujíce službám Božím (18. srpna) a případnému kázání.

Při pobytu těchto oddělení bylo několikráte za silného deště i 6 koní ve faře (ve sklepě) !, umístěno.

Brzo potom začly boje a úzkost přátel o vojíny. Zdejší duchovní správa brzo po vypuknutí

války zavedla denně (večer) modlitbu sv. růžence, rozdány obrázky s modlitbou odpustkovou pro

hodinku smrti. Četnická stanicedodala peněženku Fr. Mrhala, povozníka zdejšího, že prý zemřel v Brně



strana 40


kde byl s přípřeží...

...


Život za války.

 

Na Červený kříž vybráno 180k (po obci) v kostelní sbírce pak se už nedařilo – vyvěšena schránka –

Školní dítky více kg cupaniny odvedly i nátepničky, čepice aj. pro vojíny pracovaly, bavlnu opatřila

duch. správa.

 

Zásobování lidu v r.1915 zvláště v měsíci červnu bylo obtížné. 16. května zavedeny ve zdejší obci chlebové

lístky (i na mouku), tlačenice o chléb bývala až životu nebezpečná. Lidé chodili pro chléb dr. Kamýka z

Kněževse ba do Zákolan. Mouka pšeničná platila se 1 kg 1K 40h ano i 1.60 K – 1.90 K. Soupis zá-

sob konán byl vícekrát. V měsíci červnu stát zabavil pšenici, žito, ječmen, kukuřici, jak se oddělí od půddy.

 

Ceny masa vstouply nezřízeně n.př. 1kg hovězího masa až 4.40K!

 

V červnu došla zpráva od velitelství pluku 8.zemského, že 9. prosince 1914 v Srbsku u Stojníku padl Jan Bareš z Jenerálky.

V ten čas počítalo se, že ze zdejší osady slouží, nebo je odvedeno 364 mužův.

 

Ženy a příbuzní vojínů častěji žádali duchovní správu o pomoc v záležitosti podpory, dopisů do zajetí

hledání nezvěstných, přeložení raněných do bližších nemocnic, v čemž duch. správa ochotně vyhověla.

 

Do konce z. 1915 pravděpodobně padli tito vojíni: Otakar Krčmář, hospodářský správce v Nebušicích,

umřel v Bělohradě v Srbsku, když dříve byl raněn doobou nohou od strojní pušky. Upadl do zajetí, které

snášel v Niši, kde i tyfus přestál, odkud pro těžkou trudnomyslnost byl dán do ústavu duš. chorob do Bělehradu.

 

Dále padl Ant. Schön, slevač z Jenerálky, Ant. Pomajzl (umřel v nemocnici v Lehovci), Jan Geran,19.letý na

ruském bojišti, Fr. Ouředník, kočí, zemřel ve vídeňské nemocnici, Oldřich Perglz Jener., V. Procházka z Jener.,

Fr. Krten, Ant. Vaněk [Fr. Chonn8t, V. Kučera, Josef Kosík(u dobezdobského jezera), K. Štěpánek(u uttlanu?nečitelné) tito v roce 1916]

 

R. 1916 vybráno na Červený kříž (sboru uč. a ab. výboru) ku 200 K.

 

Téhož r. nejdp. opat ráčil povoliti četné opravy: na kostelní ohradě, na hřbitově...

 

V r. 1916 zásobování již snadněji se dálo; zavedeny lístky...

 

Sbírka vlny a kaménků(?)

Obětní dny.

Císař František Josef zemřel.

Císař a král Karel I.

Sv. misie

 

konec strany 40

 

 

Jan Josef, 12.5.2014, ve 13:47

strana 35 (uprostřed a dole)

 

pokračuji 19.5.2014

 

Sbírka vlny a kaučuku

K nařízení vyšších úřadů vykonána sbírka vlny a kaučuku pro účely válečné, při čemž školní

mládež spolupůsobila. V říjnu (1915) sebráno 70 kg, v červnu 23 kg. Obé zasláno úřadu pro válečnou péči ve Vídni.

 

Obětní dny

Obětní dny za příčinou jmen J.V. císaře a krále Františka Josefa, kdy měly se konati sbírky ve prospěch hum. účelů,

oslaveny zde sbírkou při vydání chlebenek, vybráno 120 k, z toho dáno 19 k na válečné kmotrovství +za kaménky pro štěstí do-

poručil duch. správce.

 

Císař František Josef zemřel

Nastoupení J.V. císaře a krále Karla I. oslaveno 17. prosince

Na zimu nejdp. opat Method Zavoral povolil zdejší obci koupi dříví ve Hlásku za pevné, mírné ceny, tím prokázáno

chudým lidem velké dobrodiní, neboť se byla dražba konala, pravděpodobně vše by skoupili lidé bohaté a spekulanti.

 

Sv. misie

Od 10 – 17 byly na zdejší osadě sv. misie, ač doba zdála se krajně nepříznivou. Jednak mnoho mužů odešlo do pole,

pak ženy pro péči o živobytí a strach před krádeží za temných večerů, jakož ráno účastniti se nemohly. Konečně lid

v továrnách zaměstnaný dostaviti se nemůže. Sv. misie řídil Jos. Bartoník J.J. z Prahy. V neděli 10 pros. měl úvodní

promluvu o ½ 9.h., odpol. o ½ 2 promluva k dítkám ve škole a jejich zpověď o ½ 3 sv. růženec a ve 3. kázání.

 

strana 41

 

Při sv. zpovědi dítek vypomáhali: Em. Kubíček,profesor na arcib. gymnáziu v Bubenči. P.J. Ovečka S.J., Fr. Hiber, em. děkan z Liboce,

B.Mašek, farář v.v. ve St.Dejvicích. Dítky na malý počet dostavily se všechny, ač mnohé ani oděvu ani obuvi řádné neměly. V pon-

dělí o ½ 8 byla promluva k dítkám přistupujícím ke stolu Páně, odpol. o ½ 5. sv. růženec a v 5 h. kázání o duši. V úterý o 2. hod. promluva k

dívkám, a jejich sv. zpověď, o ½ 5 sv. růženec a v 5 h. kízíní o trestech věčných; ve středu opět po sv. růženci o 5 hod. kázání o svatých (po kaž-

dém kázání sv. požehnání a sv. zpověď) Ve čtvrtek o 2 hod. promluva k ženám a jejich sv. zpověď; o ½ 5 sv. růženec a pakkázání o Nejsvětější

Svátosti oltářní. V pátek o ½ 5 sv. růženec, v 5 h. kázání o Blahoslavené Panně Marii, před tím byl dp. misionář ve škole na Jenerálce 2 hodi-

ny a vyzpovídal nemocnou Františku Lindauerovou. V sobotu ráno kázání o dušičkách, odpoledne o ½ 5 sv. růženec, po něm kázá-

ní k mužům a jinochům sv. zpověď. V neděli 17. pros. o ½ 9. čtěn manifest císaře Karla I. a kázání o víře. Odpoledne svěcení nábož-

ných předmětů apoštolské pojednání , kázání o kříži, poděkování dp. misionáři od místního duchovního. Každého dne byly Ro-

ráte se zpěvy dle Lehnera.

 

krutá zima

R. 1917 začal neobyčejnými mrazy, podobných asi staří lidé v naší krajině nepamatovali; chudí lidé velmi trpěli, o u-

hlí téměř zápasili. Cena uhlí stoupala velice: 12 – 20 k za 1.q. Chléb i mouka bývaly jakosti nevalné – až k onemocně-

ní. Do našich některých rolníků trpce si stěžováno, jak draze prodávali plodiny; na omluvu se uvádělo, že lidé z Prahy

sami tak vysoké ceny nabízeli.

 

drahota

K př. za 1.q. pšenice 360 k, 1.q. bramborů 120 k, sádlo 60 k za 1 kg, mléko 1.20 – 2 k za 1.l.

Ve zdejší obci nasbírali si lidé dosti klásků o žních, takže bída tak přáliš se nejevila. Duchovní správce obdržel

ze dvora deputát obilí na účet Strahova.

 

padlí

Rodinám narukovavších vojínů zvýšen vyživovací příspěvek na 1.60 k za osobu; mnohé rodiny dostávaly

denně 8 – 10 až 12 k. Z bojiště došly zprávy o úmrtí, po poranění, Václava Procházky, závodčího 102 pl., byl dříve

cihlářským dělníkem na Jenerálce, Karla Štěpánka, také dělníka na Jenerálce, který zemřel v Albánii, Fant.

Chorváta od 102 pl., Josefa Kosíka od 21. pl., Ladislava Fialy (stříbr. medaili), Josefa Zikuly, Václava Žáčka, Václava

Najmana, Josefa Slezy a Václava Rajkota. Mnozí vojíni byli vyznamenáni.

 

V r. 1917 panovalo veliké sucho, v mnohých krajinách celé 2 měsíce nepršelo, u naší osady bylo obilí poměrně

pěkné, na některých polích polích velmi pěkné. Práce polní dobře se vykonaly, rolníci větších usedlostí obdr-

želi trvalé dovolené.

 

Rekvizice zvonů

Veliký zármutek způsoben byl naší osadě odebránímzvonů. Největší s obrazem Panny Marie s nápisem

„Oroduj za nás sv. Boží Rodičko“, 336 kg, shozen byl s věže dne 31. května, rovněž zvonek s obrazem sv. Ja-

na Nep. kostelíku na Jenerálce byl odebrán.

 

29. listopadu sejmuli druhý zvon s věže farního chrámu s obrazem sv. Václava a nápisem „sv. Václave, oroduj

za nás“, vážil 112 kg. Také tento zvon byl shozen. Než zvony byly rekvírovány, bylo vždy na rozloučenou vy-

zváněno. Koncem roku byla ohlášena rekvisice píšťal (cínových) z varhan.

 

sbírka šatstva

V r. 1917 školní mládež konala sbírku šatstva pro válečné účely, nebylo mnoho dáváno, as 20 kg bylo

sebráno. Ceny oděvu byly již velmi velké: 1 m obyčejné látky na muž. oděv 170 k, rovněž obuvi: střeví-

ce 140 k.

 

Rok 1918. Naděje v mír velmi ožila událostmi v Rusku, které pod vládou bolševiků /Velko-

Rusko) demobilisovalo armádu a konečně uzavřelo mír, když dříve tak učinila Ukrajina, která

se prohlásila samostatnou republikou. K zavedení pořádku, k vyčistění Ukrajiny od plenicích

tlup, hlavně však k zabezpečení dovozu poživatin vniklo i rakouské vojsko do Ukrajiny.

 

S těmito událostmi pojila se radostná naděje mnohých našich rodin, že brzo spatří

své členy v Rusku zajaté. Podobný rozruch způsobila zpráva že 26. a 27. května vykoná

ve zdejší osadě gener. visitaci s av. biřmování udělí nejdp. kníže arcibiskup pražský Dr.

Pavel hrabě Huyn. Jen toho lze litovai, že příprava nemůže díti se taková, jak by náleže-

lo. Na zdejších školách počátkemroku byli 4 učitelé, později 3, pak zase 4, konečně 5. Žáci často

byli rozsazováni, brzo v té brzo v oné třídě. Chodili velmi nepravidelně do školy, jednak i nedostat-

 

 

strana 42

 

ku oděvu, obuvi,  pro výpomoc v domácnosti, jednak proto, že uhlí nebylo, takže nějaký čas vůbec se

nevyučovalo, ostatné zimní čas jen třikrát za týden.

 

Revizumin sacra visitatione generali die 26. Maii a.O. 1918

 

..podpis... + Dr. .... Achiepiscopus

 

 

Generál. visitace

 

V našem vikariátu započala gen. visitace 14. dubna v Dejvicích,odpol. ve 3 h bylo biřmování u sv. Matěje na Šárce 15/4 zkouška

ve škole na Růžku, st. v Dolní Šárce. 17. 18. 19.20 ve farnosti Libocké. 21. 22. a 23. v Břevnově. 27. a 28. v Hostivi-

cích. xxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář