Jdi na obsah Jdi na menu
 


Azas-azas Bahasa Esperanto (eldono Indonezia 1961)

http://juanjoserapido.rajce.idnes.cz/foto_Azas-azas_Bahasa_Esperanto_eldono_Indonezia_1961/

KIU HELPOS AL MI?

ĉu mi korekte transskribas?

fontoj:
1961 Liem Tjong Hie, Azas2 Bahasa Esperanto, Semarang
1998 Zorica Dubovská, Indonéština, Praha
2003 Jaroslav Olša, Kamus Ceko-Indonesia, Praha
2010 Jaroslav Olša, Kamus Indonesia-Ceko, Praha

elparolo:
dj > j  [ĝ]
tj > c  [ĉ]
j  > y  [j]


anstatauigado:
masing2 > masing-masing
tiap2 > tiap-tiap


la malnova kaj > la nova ortografio de la indonezia lingvo:
1961            2010            Fundamento de Esperanto

saja                 saya            mi
sadja               saja            nur
bidjaksawa      bijaksawa        saĝa
medja              meja            tablo
djendela          jendela        fenestro
bahaja              bahaya        danĝero
kata-kerdja      kata-kerja        u, i

pendjahit         penjahit        tajloro

berbitjara         berbicara        paroli
radjin              rajin           
mentjintai        mencintai       
beladjar            belajar       
membatja         membaca       
mentjeritakan    menceritakan

hikajat, riwajat, sedjarah
            hikayat, riwayat, sedjarah
                        historio

tuan                        sinjoro
Tuhan                        Sinjoro Dio

putjat        pucat            pala
saldju        salju            neĝo

mempunjai        mempunyai        havi
sedjuk        sejuk            freŝa

menjatakan sebaliknja
            menyatakan...    mal-

menjatakan jenis kelamin perempuan
            menyatakan...    in


kepunjaan...    -nya            sia
bidjaksana        bijaksan        saĝa

wadjah        wajah            vizaĝo

djudjur        jujur            honesta

12
banjak        banyak        multe

hanja, sadja, tjuma
            hanya, saja, cuma    nur

berdjalan-djalan    berjalan-jalan    promeni
andjing        anjig            hundo
djari            jari            fingro
tudjuh        tujuh            sep
djam            jam            horo
Djanuari        Januari        Januaro
sudji            suji            sankta
mentjipta        mencipta        krei

13
jang...mendjiakn    yang...mejikan    ig
menjatakan...    menyatakan...    ĉi
kekedjutan        kekejutan    teruro
menundjukkan...    menunjukkan...    ej
bersembahjang...    bersembahyan...    ej
bekerdja        bekerja        labori
langsungja...    langsungya...    ad
jang...        yang...        n
tudjuan...        tujuan...        n
gutji            guci            kruĉo

14
petjahan        pecahan        on
jang            yang            kiu
djumlah        jumlah        sumo
kerdja        kerja            laboro
jang            yang            ant, kiu
memindjamkan    meminjamkan        prunti
djuga            juga            ankau
membajar        membayar        pagi
menjerang        menyerang        ataki
djika            jika            se

15
kaja            kaya            rica
mencuci        mentjutji        lavi
menjokong        menyokong        subteni

17
pandjang        panjang        longa
melontjak        meloncak        salti
menjebut        menyebut        nomi
terdjadi        terjadi        okazi
tjakap        cakap            kapabla

18
mendjadi        menjadi        ĉu
penanja        penanya        ĉu
jang            yang            ĉu
menundjukan        menunjukan        montri
berpakaian        berpakayan        vesti
mendjaga        mejaga        gardi
menjertai        menyertai        akompani
mentjari        mencari        serci

19
kata-kerdja        kata-kerja        us, slovo-činnost
menjatakan        menyatakan        us
djambangan, tjerana
            jambangan, cerana    vazo
baru sadja        baru saja        apenaŭ
putera radja    putera raja        princo, syn-král
melajani        melayani        servi
bertjakap-tjakap    bercakap-cakap    babili

20
berdjumpa        berjumpa        renkonti
hari Djumahat    hari Jumahat    vendredo
mengundjungi    mengunjungi        viziti
djam, harlodji, lontjeng
            jam, harloji, lonceng
                        horlogo
peladjaran        pelajaran        leciono
mengadjar        mengajar        instrui
menjentuh        menyentuh        tuŝi
tjermin, katja rasa
            cermin, kaca rasa    spegulo
tertjinta        tercinta        kara
menjatakan        menyatakan        uj
tjerutu        cerutu        cigaro, uj


21
menjatakan... jang
            menyatakan... yang
                        ek
menjanji        menyanyi        ek
menjembunjikan    menyembunyikan    kaŝi
radja            raja            reĝo
bertanja        bertanya        demandi
sadja            saja            sola
tjelaka        celaka        ve


22
djalan        jalan            strato
djatuh        jatuh            fali
kata-kerdja        kata-kerja        sloveso :-) at
id Azas Kamus

FdE §5-id.xlsx

 

id   eo
bapak §5 patro
achiran untuk kata-benda §5
dan §5 kaj 
saudara §5 frato 
singa §5 leono 
ada §5 esti 
achiran untuk kata-kerdja menjatakan perbuatan dalam waktu sedang §5 as 
binatang §5 besto 
bunga mawar §5 rozo 
bunga §5 floro 
burung dara, burung merpati §5 kolombo 
burung §5 birdo 
kata-sandang tertentu: itu §5 la 
kepunjaan §5 aparteni 
dari, pada, kepada §5 al 
mata-hari §5 suno 
bersinar §5 brili 
sehat §5 sana 
achiran ubtuk kata-keadaan §5
penjahit pakaian §5 tajloro 

 

FdE §6-id.xlsx

 

id   eo
anak §6 infano
bukan, tidak §6 ne 
dewasa, masak §6 matura 
orang, manusia §6 homo 
sudah, telah §6 jam 
menangis §6 plori 
langit §6 ĉielo 
biru §6 blua 
dimana, mana §6 kie 
buku §6 libro 
potlot §6 krajono 
diatas §6 sur 
meja §6 tablo 
berbaring §6 kuŝi 
jendela §6 fenestro 
pena, bulu §6 plumo 
disini, inilah, lihatlah §6 jen 
buah, apel §6 pomo 
jang, siapa §6 kiu 
achiran untuk pelengkap penderita dan untuk kata jang mengandung maksud arah §6
saya §6 mi 
mendapatkan, menemukan §6 trovi 
achiran untuk kata-kerdja menjatakan perbuatan dalam waktu selesai §6 is 
tanah §6 tero 
batu §6 ŝtono 

 

 

FdE §7-id.xlsx

 

id   eo
kuat §7 forta  
gigi §7 dento 
achiran bentuk jamak §7
dari (kepunjaan), oleh ( bengun pelengkak) §7 de 
tajam §7 akra 
memberi §7 doni 
achiran kata-kerja menjatakan tjara-perintah §7
tangan §7 mano 
melihat §7 vidi 
tinggal §7 resti 
dengan §7 kun 
bahaya §7 danĝero 
achiran kata-keterangan §7
berani §7 kuraĝa 
menunggang §7 rajdi 
achiran kata-kerja bentuk infinitif §7
berbitjara §7 paroli 
peri, hal, tengang §7 pri
 
ĉu vi povas helpi al mi korekti la indonezian tekston?

ingjanpospisil@gmail.com